Jasnogórska Odnowa Narodu

dziecieca_krucjata_niepokalanej

Wyszukaj tekst

Katecheza 3 - Wstrzemięźliwość i skromność Drukuj

Cel dydaktyczny: Ukazanie wstrzemięźliwości i skromności jako wartości - cnót koniecznych w życiu chrześcijanina.

  • Wykorzystanie wiedzy zdobytej na poprzedniej katechezie;
  • Zapoznanie z fragmentami Pisma św. mówiącymi o grzechach, wstrzemięźliwości i czystości serca.
  • Zapoznanie z terminami - wstrzemięźliwość i skromność; uzasadnienie konieczności praktykowania ich w życiu chrześcijanina.

Cel wychowawczy: Zachęta do praktykowania wstrzemięźliwości i skromności, szczególnie poprzez uczestnictwo w ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Pomoce:

Pismo święte, świeca i figura Niepokalanej, dla każdego uczestnika „indywidualna karta pracy".

 

Metody:

Analiza tekstów biblijnych i wyjaśnianie ich przez katechetę.

 

Formy pracy:

Wspólnotowa z całą grupą.

 

PRZEBIEG KATECHEZY

 

Powitanie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...

Wstęp do zapalenia świecy i modlitwy: Jezus jest pośród nas wraz ze Swą Niepokalaną Matką. Na znak naszej wiary w obecność Pana Jezusa i Niepokalanej zapalimy świecę. Odmówimy także fragment modlitwy - postanowienia Dziecięcej Krucjaty. Każdy chrześcijanin powinien pragnąć Królestwa Bożego na ziemi i poświęcać się Matce Bożej, skoro Pan Jezus oddał się Jej pod opiekę.

Modlitwa: O Niepokalana, Królowo i moja Matko! Przyrzekam uczynić wszystko, co leży w mojej mocy, aby moja Ojczyzna i cały świat były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i aby nikt nie sprzeciwiał się Jego woli i nie obrażał Go grzechami. Dlatego poświęcam się i oddaję Tobie.

I. Wprowadzenie do katechezy

Każdy uczestnik otrzymuje „indywidualną kartę pracy".

Dzisiaj poznamy bardzo ważne dla chrześcijanina wartości, a mianowicie - wstrzemięźliwość i skromność. Na „indywidualnych kartach pracy" znajdują się „słowa - klucze" i teksty z Pisma św., z którymi zapoznaliście się podczas poprzedniej katechezy.

 

II. Omówienie tematu

 

1. Grzechy - kara wieczna (piekło)

 

Poniższe fragmenty Pisma świętego można przeczytać z Indywidualnych Kart Pracy.

Łk 21, 34; Mt 15, 19; 1 Kor 6, 9-10; Mk 9, 43

 

Pogłębienie tematu przez katechetę:

Podczas trzeciego objawienia w Fatimie - 13 lipca 1917 roku, Matka Boża pokazała Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie piekło. Dzieci ujrzały morze płomieni, w którym zanurzone były postaci szatanów i ludzi. Wyglądały one jak rozżarzone węgle. Płomienie unosiły je w górę, a następnie spadały z powrotem, jak iskry do morza ognia. Cały czas słychać było wycie z bólu i przerażające okrzyki rozpaczy.

Matka Boża zatroskana powiedziała do dzieci:

- Widziałyście piekło, do którego zmierzają biedni grzesznicy.

Wyjaśniła, że idą tam grzesznicy, którzy przez całą wieczność będą cierpieć. Dzieci zobaczyły Niepokalane Serce Maryi okolone cierniami, które wbijały się w Serce. Zrozumiały, że Matka Boża cierpi z powodu grzechów ludzi i dlatego, że wielu z nich idzie do piekła. Wtedy jeszcze gorliwiej składały codzienne ofiary - umartwienia, aby ratować grzeszników i w ten sposób pocieszać Serce Niepokalanej.

Pismo święte przestrzega przed grzechami i karą za grzechy. Gdy człowiek za życia się nie nawróci, wówczas wybiera dla siebie piekło, które jest wieczną karą dla tych, którzy krzywdzą bliźnich i nie czczą Boga.

2. Wstrzemięźliwość

 

Łk 9, 23-25; J 15, 13; Hbr 13, 16; Mt 7, 13-14

 

Pogłębienie tematu przez katechetę:

Wstrzemięźliwość jest jednym ze zobowiązań w Dziecięcej Krucjacie. Oznacza ono powstrzymanie się od czegoś. Możemy się powstrzymać od jedzenia jakiegoś smakołyku, od oglądania filmu, słuchania muzyki. Najczęściej jest to związane z ofiarą, czyli z wyrzeczeniem. Na przykład, gdy dostaniemy słodycze, które nam bardzo smakują i mamy ochotę wszystkie zjeść, postanawiamy jednak - z miłości do bliskich, że podzielimy się nimi. Jak mocno trzeba kochać, gdy tak podzieli się słodycze, że dla nas samych już nie starczy! Trzeba mieć wielką miłość, aby zdobyć się na tak piękną ofiarę.

W Dziecięcej Krucjacie słowo „wstrzemięźliwość" odnosi się głównie do powstrzymania się od rzeczy niedozwolonych dla dzieci. Takimi są: alkohol (wódka, wino, piwo i inne napoje alkoholowe), papierosy, narkotyki. Właśnie tych rzeczy dzieci nie używają, aby wypełnić przykazanie Boże: „Nie zabijaj!". Używanie jakichkolwiek trucizn jest zabijaniem siebie. Dorosłym umiarkowanie pity alkohol nie szkodzi tak bardzo jak dzieciom. Jednak dobrze zrobią i dorośli, gdy nie będą go używać. Wszyscy mają zachować trzeźwość. Narkotyki szkodzą wszystkim i każda ilość, nawet najmniejsza, jest szkodliwa.

W Dziecięcej Krucjacie zachowujemy wstrzemięźliwość przede wszystkim z miłości do  Boga i naszych bliźnich. Dlatego także i my - dzieci i dorośli, chcemy postanowić, aby przestrzegać w swoim życiu wstrzemięźliwości - przede wszystkim z miłości do Niepokalanego Serca Maryi i do biednych grzeszników.

Praktykowana wstrzemięźliwość jest cnotą, czyli cenną sprawnością, dzięki której uchronimy się od grzechu i wszelkich zagrożeń zniewalających człowieka.

 

3. Skromność - czystość serca

 

Łk 6, 45; Mt 5, 8

Pogłębienie tematu przez katechetę:

Skromność to pokorne słuchanie Pana Boga i wypełnianie Jego przykazań, czyli pełnienie Jego woli. Pan Bóg posługuje się dobrymi rodzicami, wychowawcami i kapłanami, którzy powinni nauczać i wyjaśniać przykazania Boże, dając dobry przykład. Każdy z nas, należąc do Kościoła, jest zobowiązany do głoszenia Królestwa Bożego. Nasze serce powinno obfitować w dobre myśli i wiedzę o Panu Bogu. Skromność dotyczy właściwej postawy w życiu codziennym, czyli czystości w myślach, mowie i uczynkach (spojrzeniach, gestach, ubiorze).

Gdy Hiacynta zachorowała, trzy razy przyszła do niej Matka Boża. Kiedyś powiedziała jej, że „Grzechami, które najwięcej dusz sprowadzają do piekła, są grzechy nieczyste".

Nasze serca muszą zawsze należeć do Pana Boga. Do Niego należymy, gdyż On nas stworzył i odkupił na krzyżu. W naszych sercach powinien mieszkać Bóg. Wówczas są one czyste, uporządkowane, promieniujące światłem dobra. Grzech może zburzyć to piękno. Najczęściej grzech nieczysty popełnia się przez oglądanie filmów, prasy, fotografii, które ukazują nagość ciała, i przemoc, grzeszną modę oraz bezbożne, a więc złe zachowanie. Trzeba unikać filmów, prasy, muzyki, gdzie jest zachęcanie do zła, przedstawianego jako coś dobrego i zwyczajnego.

Przez grzechy ranimy Serce Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Pan Jezus umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć jako dzieci Boże. Matka Najświętsza stała pod krzyżem swego Syna i niewymownie cierpiała za każdego człowieka.

Powinniśmy sobie bardzo cenić to, że możemy przytulić się do Serca Pana Jezusa i Matki Najświętszej, że nasze serca są dobre i czyste.

 

III. Podsumowanie.

Zobowiązania, które w Dziecięcej Krucjacie Niepokalanej podejmują dzieci, są możliwe do wypełnienia, skoro Matka Boża prosiła o to Dzieci Fatimskie. W Dziecięcej Krucjacie zobowiązujemy się do modlitwy różańcowej, ofiary oraz do wstrzemięźliwości i skromności. Wstrzemięźliwość i skromność wynikają ze zobowiązania do ofiary. Przestrzeganie tych wartości w życiu chrześcijanina jest czymś zwyczajnym. Jednakże, aby uchronić się przed podstępem złego ducha, świadomie chcemy się do tego zobowiązać, oddając się przy tym Matce Najświętszej.

 

IV. Praca domowa.

W „indywidualnych kartach pracy" uczniowie mają uzupełnić wykropkowane pola.

V. Modlitwa na zakończenie katechezy.

Na zakończenie naszej katechezy oddamy się Niepokalanej, abyśmy podjęli z Jej pomocą właściwe decyzje i wytrwali w dobrych zamiarach:

 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest Wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były zawsze rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

INDYWIDUALNA KARTA PRACY

Temat katechezy: Wstrzemięźliwość i skromność

1. Imię i nazwisko, klasa, szkoła

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................................................................................................................

2. Grzechy - kara wieczna (piekło)

„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka" (Łk 21, 34).

„Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa" (Mt 15, 19).

„Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego" (1 Kor 6, 9-10).

„Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony" (Mk 9, 43).

 

3. Ofiara, wstrzemięźliwość i skromność

Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!" (Łk 9, 23-25).

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15, 13).

„Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami" (Hbr 13, 16).

Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują"(Mt 7, 13-14).

 

4. Czystość serca

„Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta" ( Łk 6, 45).

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5, 8).

 

5. Zadanie domowe - rachunek sumienia:

Ułożę kilka pytań do rachunku sumienia, na podstawie dzisiejszej katechezy i codziennie wieczorem będę się nim posługiwał.

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................