Jasnogórska Odnowa Narodu

dziecieca_krucjata_niepokalanej

Wyszukaj tekst

Katecheza 2 - Z krzyżem i różańcem w rękach Drukuj
Cel dydaktyczny: zapoznanie się z deklaracją Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, w której znajduje się „modlitwa - postanowienie", „zgłoszenie" oraz „prośba do rodziców".
  • Analiza tekstu „modlitwy - postanowienia" Dziecięcej Krucjaty, „zgłoszenia" oraz „prośby do rodziców";
  • Zwrócenie uwagi na występujący w tekstach związek z prośbami Matki Bożej, zawartymi szczególnie w wezwaniach z Lourdes i Fatimy;
  • Nawiązanie do poprzednich katechezy, w celu podkreślenia biblijnych podstaw ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Cel wychowawczy: Zachęta do realizacji postanowień, które występują w „modlitwie - postanowieniu" Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i propozycja włączenia się do tego ruchu, aby stać się pomocnikiem i narzędziem Niepokalanej.

Pomoce:

Pismo Święte, świeca i figura Niepokalanej, dla każdego ucznia deklaracja Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, wypisane na osobnych kartkach słowa klucze i fragmenty z Pisma świętego.

Metody:

Analiza tekstu deklaracji Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Formy pracy:

Praca w małych grupach i zbiorowa.

PRZEBIEG KATECHEZY

Powitanie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus...

Wstęp do zapalenia świecy i modlitwy: Na znak naszej wiary w obecność Pana Jezusa zapalimy świecę, gdyż On jest Światłem świata. Od momentu Zwiastowania, kiedy to nastąpiło wcielenie Syna Bożego, Maryja jest nieustannie zjednoczona ze Swym Synem. Dlatego stawiamy Jej figurę obok świecy. Odmówimy teraz modlitwę, której nauczył Dzieci Fatimskie Anioł:

Modlitwa: „Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, miłuję Ciebie! Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują".

I. Wprowadzenie do katechezy.

Członkowie Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej wyruszają w drogę z krzyżem, pod przewodnictwem Niepokalanej. Nasze życie jest drogą ku Prawdzie, czyli ku Panu Jezusowi. On powiedział: „Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie." (J 14, 6). Dziś zapoznamy się bliżej z tym ruchem, omawiając modlitwę Dziecięcej Krucjaty. Zobowiązujemy się w niej, że będziemy wierni ważnym chrześcijańskim wartościom.

II. Czytanie deklaracji Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Katecheta powoli czyta deklarację prosząc dzieci, aby wsłuchały się w treść, a jednocześnie śledziły uważnie ten tekst w deklaracjach, które zostały im rozdane.

III. Praca w grupach.

Podział klasy na trzy lub cztery grupy; wyznaczenie sekretarza każdej grupy.

Grupy otrzymują po kilka słów - kluczy, według których dobierają fragmenty Pisma św. i zakreślają ołówkiem pasujący do nich fragment z deklaracji. Wydrukowane cytaty z Pisma św. (na oddzielnych paskach) są jednakowe dla każdej grupy. Zadanie grup polega na wpisaniu na deklaracji i na pasku papieru z fragmentem z Pisma św. odpowiedniego numeru słowa ­- klucza. Rezultaty pracy w grupach będą wykorzystane na następnej katechezie, na temat wstrzemięźliwości i skromności.

 

Grupy słów:

1.     Królowa - Matka; wynagrodzenie zniewag Matce Bożej i pocieszenie Jej.

2.     Pod opieką Matki Bożej.

3.     Poświęcenie i oddanie się Matce Bożej; być Jej własnością i narzędziem.

4.     Serce Matki Najświętszej.

5.     Królestwo Boże.

6.     Grzechy - kara wieczna (piekło).

7.     Różaniec - Ewangelia.

8.     Ofiara, wstrzemięźliwość i skromność.

9.     Czystość serca.

10. Apostolstwo i wytrwałość.

 

Cytaty z Pisma świętego:

J 19, 26-27; Łk 1, 43; Łk 1, 48; Ps 45, 10; Dz 1, 14; Łk 2, 51; Łk 2, 19; Mt 6, 9-10; Łk 21, 34; Mt 15, 19; Mk 9, 43; 1 Kor 6, 9-10; Łk 21, 36; Łk 9, 23-25; J 15, 13; Hbr 13,16; Mt 7, 13-14; Łk 6, 45; Mt 5, 8; Mk 16, 15; Mk 13, 13.

 

IV. Podsumowanie.

Rozmowa kierowana przez katechetę i pogłębienie tematu. Nawiązanie do wcześniej przeprowadzanej katechezy.

 

Matka Boża w wielu miejscach przychodzi na ziemię i przeważnie wybiera dzieci na swoich bliskich współpracowników. Tak było w Lourdes, w Gietrzwałdzie, w La Sallete, w Fatimie.

W Fatimie Matka Boża prosiła dzieci o odmawianie różańca i o codzienne podejmowanie ofiar w intencji nawrócenia grzeszników. Dzieci Fatimskie wzorowo wypełniły prośbę Matki Bożej.

Gdy komuś wydaje się, że jest za słaby, za mały i nikt się z nim nie liczy, to powinien pamiętać, że Bogu wystarczy zaufanie. To On zwycięża. Najważniejsze, by mieć serca pełne miłości i zaufania. Gdy kocha się Pana Boga, to jest się ufnym i posłusznym.

Dzieci włączając się do Krucjaty, odpowiadają na prośby Matki Bożej.

Do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej może należeć każde dziecko, które przyrzeknie Matce Najświętszej, że codziennie będzie odmawiać przynajmniej jedną dziesiątkę różańca i że złoży jakąś ofiarę za grzeszników. Chodzi tutaj o naśladowanie Pana Jezusa w dźwiganiu krzyża. On powiedział: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien" (Ewangelia według św. Mateusza 10, 38).

Zobowiązania, które w tym ruchu podejmują dzieci, są możliwe do wypełnienia, skoro Matka Boża prosiła o to Dzieci Fatimskie i one gorliwie je wypełniły. W Dziecięcej Krucjacie zobowiązujemy się do modlitwy różańcowej, ofiary oraz do wstrzemięźliwości i skromności. Wstrzemięźliwość i skromność wynika ze zobowiązania do ofiary. Wstrzemięźliwość dotyczy przede wszystkim wstrzymania się od używania tego wszystkiego, co szkodzi rozwojowi dziecięcego organizmu. Skromność z kolei dotyczy właściwej postawy w życiu codziennym, czyli czystości w myślach, mowie i uczynkach (spojrzeniach, gestach, ubiorze). Skromność to też wstrzemięźliwość, która dotyczy naszego zachowania i postawy. O tym jednak powiemy sobie w następnych katechezach.

Powtórzmy jeszcze raz, że Dziecięca Krucjata Niepokalanej jest wyprawą z krzyżem i różańcem, pod przewodnictwem Matki Bożej. W czasie tej wyprawy wynagradzamy Bogu wszelkie niewdzięczności i ratujemy grzeszników od potępienia wiecznego.

V. Materiał do zapisania w zeszycie ucznia.

 

Temat: Dziecięca Krucjata Niepokalanej - z krzyżem i różańcem w rękach

W Dziecięcej Krucjacie zobowiązujemy się do modlitwy różańcowej, ofiary, wstrzemięźliwości, skromności oraz do całkowitego poświęcenia się Matce Bożej i wynagradzania zniewag, wyrządzonych Jej przez grzeszników.

 

VI. Praca domowa.

Do dzisiejszej modlitwy wieczornej dołączę modlitwę - postanowienie Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i przemyślę decyzję, aby włączyć się do tego ruchu. W ten sposób mogę stać się rycerzem, pomocnikiem i dzieckiem Niepokalanej. Położę w widocznym miejscu deklarację, aby każdego dnia z niej korzystać. Zapoznam się również ze „zgłoszeniem" oraz z „prośbą do rodziców".

VII. Modlitwa na zakończenie katechezy.

Naszą katechezę zakończmy modlitwą, której Matka Boża nauczyła Dzieci Fatimskie, aby odmawiały ją, gdy będą ofiarować swoje cierpienia Bogu. My w tej chwili pragniemy przez Serce Niepokalanej ofiarować wszystkie nasze prace i wysiłki, trudy i cierpienia Sercu Jezusowemu:

„Boże, przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusowego i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników."

 

Załącznik  1

DEKLARACJA DZIECIĘCEJ KRUCJATY NIEPOKALANEJ

 

POSTANOWIENIE DZIECIĘCEJ KRUCJATY NIEPOKALANEJ

 

O Niepokalana, Królowo i moja Matko! Przyrzekam uczynić wszystko, co leży w mojej mocy, aby moja Ojczyzna i cały świat były rzeczywistym Królestwem Twojego Syna i aby nikt nie sprzeciwiał się Jego woli i nie obrażał Go grzechami. Dlatego poświęcam się i oddaję Tobie. Proszę Cię, abyś odtąd uważała mnie za swoją własność i narzędzie.

Matko Najświętsza, chcąc ucieszyć Twe Serce, z Twoją pomocą pragnę:

- odmawiać codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę różańca,

- podjąć codziennie jakąś ofiarę za grzeszników,

- ze wszystkich swoich sił dbać o czystość serca,

- nie używać alkoholu, papierosów i innych środków, które zniewalają i poniżają człowieka,

- swoim przykładem zachęcać innych do wstrzemięźliwości i skromności.

Pragnę również, w miarę moich możliwości, w każdą pierwszą sobotę miesiąca wziąć udział we Mszy świętej i przystąpić do Komunii świętej, by wynagradzać zniewagi wyrządzone Twemu Niepokalanemu Sercu.

Ponadto pragnę obecnie i w przyszłości należeć do jakiejś wspólnoty, która pod opieką Kościoła będzie szerzyć cześć Niepokalanej.

Matko Najświętsza, przyjmij te moje postanowienia i dopomóż mi zawsze prowadzić piękne i czyste życie Dziecka Bożego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Zgłoszenie przystąpienia do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej

Zgłaszam, że pragnę należeć do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i postanawiam, że będę codziennie odmawiać przynajmniej jedną dziesiątkę różańca, podejmować ofiarę w intencji nawrócenia grzeszników, a także zachowywać wstrzemięźliwość i skromność. W miarę moich możliwości, w każdą pierwszą sobotę miesiąca pragnę wziąć udział we Mszy świętej i przystąpić do Komunii świętej, by wynagradzać za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi.

Imię i nazwisko: ..............................................................................................

Rok urodzenia: ................. Klasa/szkoła .............................................................

Adres: ............................................................................................................

........................................................................................................................

Parafia: ..........................................................................................................

Diecezja: ........................................................................................................

 

Data: .................... Podpis: ....................................

 

Zgłoszenie oddajemy osobom odpowiedzialnym za szerzenie Dziecięcej Krucjaty, np. w czasie rekolekcji Ruchu Światło-Życie; w parafiach, w sanktuariach, albo przesyłamy na adres: Sekretariat Krucjaty Niepokalanej, ul. Dworek 12, 44-200 Rybnik.

Prośba do rodziców

 

Z radością pragnę poinformować Mamę i Tatę, że należę do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, której członkowie zobowiązują się do:

- odmawiania codziennie przynajmniej jednej dziesiątki różańca,

- podejmowania codziennej ofiary w intencji nawrócenia grzeszników,

- zachowywania wstrzemięźliwości i skromności w swoim życiu,

- uczęszczania, w miarę możliwości, w pierwsze soboty miesiąca na Msze św., aby przyjąć Komunię św. jako wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi.

Kochani Rodzice! Proszę Was, pomóżcie mi w wypełnianiu moich zobowiązań. Pragnę wzrastać duchowo pod opieką Matki Bożej oraz być Jej i Waszą radością.

 

....................................................................

(Prośbę należy podpisać i oddać rodzicom)

 

Załącznik 2

Instrukcja jak połączyć fragmenty Pisma św. ze słowami - kluczami.

 

1. Królowa - Matka; Wynagrodzenie Matce Bożej zniewag i pocieszenie Jej

Niewiasto, oto syn Twój" (J 19, 26­-27).

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?" Łk (1, 43).

„Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia" (Łk 1, 48).

„Królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy" (Ps 45, 10).

 

2. Opieka Matki Bożej

„Niewiasto, oto syn Twój" (J 19, 26-27).

„Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14).

 

3. Poświęcenie i oddanie się Matce Bożej; być Jej własnością i narzędziem

„Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany" (Łk 2, 51).

 

4. Serce Matki Najświętszej

„Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu" (Łk 2, 19).

„A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu" (Łk 2, 51).

 

5. Królestwo Boże

„Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie" (Mt 6, 9-10).

 

6. Grzechy - kara wieczna (piekło)

„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka" (Łk 21, 34).

„Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa" (Mt 15, 19).

„Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego" (1 Kor 6, 9-10).

„Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony" (Mk 9, 43).

 

7. Modlitwa różańcowa - Ewangelia

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym" (Łk 21, 36).

 

8. Ofiara, wstrzemięźliwość i skromność

Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!" (Łk 9, 23-25).

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15, 13).

„Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami" (Hbr 13, 16).

Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.

Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują" (Mt 7, 13-14).

 

9. Czystość serca

„Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta" ( Łk 6, 45).

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" (Mt 5, 8).

 

10. Apostolstwo i wytrwałość (po osiągnięciu odpowiedniego wieku należy włączyć się do katolickiego ruchu przeznaczonego dla młodzieży - formacja ciągła)

„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16, 15).

„I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony" (Mk 13, 13).