Jasnogórska Odnowa Narodu

dziecieca_krucjata_niepokalanej

Wyszukaj tekst

Niepokalane Serce Maryi schronieniem, Rozważania, Różaniec Drukuj
Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: Witam Cię, witam

„Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, miłuję Ciebie! Proszę, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą. Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują". Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za grzechy, które Go obrażają. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusowego, i przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników."

(modlitwa Anioła - Fatima)


Pieśń: Jezu w Hostii utajony

Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, wdzięcznym sercem razem z całym Kościołem kontemplujemy dar Twej miłości.

Pozdrawiamy Cię Maryjo, Służebnico Pańska, która zawsze jesteś zjednoczona z odkupieńczym dziełem Twojego Syna!

Przyjmij mnie Matko Boga o Sercu tkliwym i zatroskanym o każdego człowieka. Schroń mnie w swym Niepokalanemu Sercu, abym doświadczał w Nim obecności Trójcy Przenajświętszej.

Matko dziewicza, która najlepiej znasz Boskie Serce Twojego Syna, zbliżaj mnie do Niego.

Bądź przy mnie! Ty nigdy nie odmawiasz swego macierzyńskiego wstawiennictwa. Zawsze byłaś pomocą w radosnym i odważnym podejmowaniu życiowych decyzji i prób, codziennych krzyży, wszelkich obowiązków chrześcijańskich.

Twe Serce - to źródło łaski. Jesteś drogowskazem, jaśniejącą „gwiazdą", która nieustannie prowadzi ku Jezusowi.

Twoim dziełem jest Dziecięca Krucjata Niepokalanej. Powierzamy Twojemu Sercu to dzieło, aby było narzędziem w Twoich matczynych rękach.

Pieśn: Weź w swą opiekę nasz Kościół święty

 

ROZWAŻANIE

13 października 1917 roku skończyły się objawienia w Fatimie. Po ośmiu latach, gdy Łucja przebywała już w klasztorze, Matka Boża wraz z Dzieciątkiem Jezus objawili się jej i wyjaśnili, jak praktykować zapowiedziane w Fatimie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Najpierw trzeba postanowić, że przez pięć pierwszych sobót miesiąca, kolejno następujących po sobie, będzie się spełniać cztery warunki, którymi są:

 

1. Przystąpienie do spowiedzi św. przed lub w pierwszą sobotę miesiąca, z pragnieniem w sercu, aby była ona wynagrodzeniem za zniewagi wyrządzone Matce Najświętszej. Dzieci, które nie przystępują jeszcze do spowiedzi, czynią to przez akt żalu i proszą Pana Jezusa o przebaczenie grzechów.

2. Przyjęcie Komunii św. w pierwszą sobotę miesiąca, w duchu wynagrodzenia za obrażanie Matki Najświętszej. Dzieci będące przed Pierwszą Komunią, czynią to przez pragnienie przyjęcia Pana Jezusa do swego serca.

3. Odmówienie w pierwszą sobotę miesiąca jednej części Różańca św. (5 tajemnic).

4. Rozmyślanie przez około piętnaście minut o Matce Najświętszej, posługując się tajemnicami różańcowymi, czyli myślenie o Zwiastowaniu, o Nawiedzeniu, itd. Pan Jezus wyjaśnił siostrze Łucji, dlaczego mamy wynagradzać Niepokalanemu Sercu przez pięć pierwszych sobót miesiąca. Otóż jest pięć obelżywych zniewag, które straszliwie ranią Serce Maryi. Siostra Łucja widziała, jak czarne kolce korony cierniowej wbijają się w Niepokalane Serce. Pan Jezus powiedział, że najbardziej ranione jest Serce Maryi przez to, że ludzie nie uznają tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, że żartują i nie wierzą w nieustanne Dziewictwo Niepokalanej Matki, że nie uznają Jej za Matkę Boga i Matkę ludzi. Czwarte znieważanie oznacza szerzenie się obojętności, a nawet nienawiści w rodzinach i w świecie wobec Maryi, a piątą zniewagę czyni się, gdy nie szanuje się wizerunków Matki Najświętszej - obrazów i rzeźb, a także zniekształca się Jej wizerunki. Pan Jezus, który jest Bogiem, a przez Maryję stał się człowiekiem, doświadczał jako Bóg i człowiek wielkiej i czystej miłości matczynego Serca Niepokalanej. Przez to nabożeństwo Pan Jezus pragnie, abyśmy zadośćuczynili Sercu Maryi wszystkie wyrządzone przez ludzi zniewagi, abyśmy jak kochające dzieci, pocieszyli zasmuconą Matkę i przytulili się do Jej Serca.

Dzieci należące do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej wyrażają pragnienie, aby w sposób szczególny czcić Niepokalane Serce Maryi. W modlitwie wypowiadają to tak: „Pragnę również, w miarę moich możliwości, w każdą pierwszą sobotę miesiąca wziąć udział we Mszy świętej i przystąpić do Komunii świętej, by wynagradzać zniewagi wyrządzone Twemu Niepokalanemu Sercu."

Pieśń: Zawitaj, Królowo różańca świętego

ROZWAŻANIE JEDNEJ CZĘŚCI RÓŻAŃCA

 

NIEPOKALANE SERCE MARYI W TAJEMNICACH RÓŻAŃCOWYCH

( w zależności od dnia tygodnia dobieramy odpowiednią część żańca, która dołączona jest na końcu)

Pieśń: Idźmy tulmy się jak dziatki

Modlitwa na zakończenie:

Wszechmogący Boże, Stwórco wszystkich rzeczy, dziękując Tobie, za Arcydzieło Stwórcze, jakim jest Niepokalana, Matka Twojego Syna, przyjmij Najlepszy Ojcze, to moje zjednoczenie przez Sakrament Eucharystii, jako wynagrodzenie za niewdzięczność i brak uszanowania ludzi wobec Niepokalanego Serca, które Ciebie ukochało najmocniej ze wszystkich ludzkich serc, i dzięki tej miłości Twój Jednorodzony Syn mógł w pełni zamieszkać w Jej Sercu i począć się fizycznie za sprawą Ducha Świętego w Jej dziewiczym Ciele. Uznając, że Ona pierwsza stała się mieszkaniem Jezusa Chrystusa, jako żywa

monstrancja i tabernakulum, pragnę, aby i we mnie zawsze mieszkał Jezus Chrystus. Który z Tobążyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń na uwielbienie Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo: Bądźże pozdrowiona

RÓŻANIEC ŚWIĘTY (cztery części) (niniejsze rozmyślanie przeznaczone jest głównie do rozważania w pierwsze soboty miesiąca)

Praktykując Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca, odmawiamy Różaniec święty w duchu wynagrodzenia za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Dobrze jest pamiętać o modlitwach fatimskich podczas Rożańca, a zwłaszcza o tym, aby na zakończenie każdej dziesiątki odmówić: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia". Można też po odczytaniu rozważania przed każdą dziesiątką odmówić poszczególne prośby:

1. Prosimy Cię, Panie, pomnażaj w nas wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi!

2. Prosimy Cię, Panie, pomnażaj w nas wiarę w wieczyste Dziewictwo Niepokalanej!

3. Prosimy Cię, Panie, pomnażaj w nas wiarę w godność Matki Syna Bożego i Matki całej ludzkości!

4. Prosimy Cię, Panie, rozpalaj w naszych sercach żar miłości do Niepokalanego Serca Maryi i gorliwość w szerzeniu Jej czci.

5. Prosimy Cię, Panie, pobudzaj nas do czci i miłości do wizerunków Niepokalanej.

 

NIEPOKALANE SERCE MARYI W TAJEMNICACH RÓŻCOWYCH

TAJEMNICE RADOSNE RÓŻCA ŚWIĘTEGO

1. Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.

„Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach." (Ef 3, 17)

Niepokalane Serce Maryi przez wiarę stało się najwspanialszym mieszkaniem dla Syna Bożego. Maryja uwierzyła Słowu Boga, przekazanemu Jej przez Bożego Posłańca. Z pokorą przyjęła Bożą wolę odnośnie Jej niezwykłej roli w historii zbawienia świata. Z wiarą i pokorą powiedziała Bogu „TAK!". Dzięki Jej słowu, Słowo Odwieczne mogło przybrać Ciało.

Maryjo, łaski pełna, niech nasze serca zawsze pełnią Bożą wolę.

2. Maryja odwiedza Elżbietę - matkę Jana Chrzciciela.

„Śpiewajcie Bogu w waszych sercach." (Kol 3, 16)

Z Sercem przepełnionym radością i uwielbieniem, Maryja śpiewa Bogu przepiękną pieśń. Słyszy ją Elżbieta - matka tego, który przygotuje drogę Panu. Wcześniej, w jej łonie z radości porusza się maleńki Jan. Matka i syn cieszą się, że Zbawiciel przyszedł na świat za przyczyną Tej, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej przez Pana (por. Łk 1, 39-45).

Maryjo, Matko naszego Pana, ucz nas radosnego wielbienia Boga za dar zbawienia.

3. Maryja rodzi Zbawiciela świata - Jezusa Chrystusa. „Nie zamykajcie serc waszych." (Hbr 3, 8) Niepokalane Serce Maryi jest Sercem Matki Boga. Ona - otwarta na Niego, daje światu

Zbawiciela. Aniołowie głoszą chwałę Boga i pokój ludziom dobrej woli (por. Łk 2, 14). Bóg upodobał sobie serca tych, którzy nie zamykają się na Jego Miłość. Maryjo, niech Twoja macierzyńska miłość będzie kluczem do naszych serc.

4. Maryja w świątyni przedstawia Bogu swego Syna.

„... a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu." (Łk 2, 35) Niepokalane Serce Maryi zostało zranione mieczem boleści, aby ujawniły się intencje ludzkich serc. Ona w sposób doskonały złożyła ofiarę ze swego życia Bogu. Złączona z Jezusem, tak jak nikt z ludzi, uczestniczy najpełniej w Jego Ofierze w każdym momencie Jego ziemskiego życia.

Maryjo, bądź strażniczką naszych dobrych myśli, pragnień i czynów.

5. Maryja odnajduje Syna w Świątyni Jerozolimskiej.

„... z bólem serca szukaliśmy Ciebie." (Łk 2, 48); „A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu." (Łk 2, 51)

Niepokalane Serce Maryi zna ból zagubienia Jezusa. Zna też radość z odnalezienia Tego najdroższego Skarbu, jakim On jest dla człowieka. Znajduje Go w Domu Ojca. W owej chwili nie rozumie ani Jego postępowania, ani Jego słów, ale je dokładnie zapamiętuje i wiernie przechowuje w swoim Sercu. Przyjdzie bowiem czas zrozumienia i świadectwa.

Maryjo, nie opuszczaj nas na drogach szukania Jezusa.

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA RÓŻCA ŚWIĘTEGO

1. Pan Jezus przyjmuje chrzest w wodach Jordanu.

„Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste..." (Ps 51, 12)

Nieskalany Baranek Boży, który gładzi grzech świata (J 1, 29), przyjmuje z rąk Jana chrzest nawrócenia. Zstępuje na Niego Duch Święty, a z nieba słychać głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Łk 3, 22). Bóg ma upodobanie w człowieku mającym czyste serce. Droga naszego ciągłego nawracania niech wiedzie przez Niepokalane

Serce Maryi - Matki Tego, który chrzci Duchem Świętym i ogniem (Łk 3, 16).

Maryjo, niech nasze serca będą czyste, abyśmy mogli przyjąć dar Ducha Świętego i płonąć ogniem Jego Świętej Miłości.

2. Pan Jezus objawia się na weselu w Kanie Galilejskiej.

„Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca." (Ps 37, 4)

Bóg chętnie spełnia pragnienia serc Jemu oddanych. On jest Bogiem radości i wesela. Trzeba nam tylko posłuchać słów Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Ona swym Niepokalanym Sercem najlepiej poznała tajemnicę Jego zatroskania o wszystkie potrzeby człowieka.

Maryjo, obecna na weselu w Kanie Galilejskiej, uproś nam serca radosne i posłuszne.

3. Pan Jezus głosi Dobrą Nowinę i wzywa do nawrócenia.

„Ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości." (Łk 8, 15)

Niepokalane Serce Maryi jest Sercem szlachetnym i dobrym, gdyż dzięki wytrwałości w wierze zrodziło Słowo Przedwieczne - Jezusa Chrystusa. Słuchający Słowa Bożego i wypełniający je, zostali nazwani przez Jezusa „matką" i „braćmi", czyli osobami najbliższymi, złączonymi więzami krwi.

Maryjo, Matko Słowa Bożego, uproś nam serca słuchające i rodzące owoce.

4. Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor.

Bóg „niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa (...). (Ef 1, 18) Jesteśmy wezwani na Górę Tabor, razem z Piotrem, Jakubem i Janem, aby byćświadkami przemienienia Jezusa i Jego rozmowy z Mojżeszem i Eliaszem. Jezus chce, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On nas wzywa. Serce Bożej Matki jaśniało nadzieją przyszłej chwały, dlatego wszystkim, którzy Ją spotkali na swojej drodze życia, było dobrze przy Niej być.

Maryjo, uproś nam światłe spojrzenie na nasze powołanie do życia wiecznego w Bożej chwale.

5. Pan Jezus ustanawia Eucharystię.

„(...), a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca." (Dz 3, 46)

Eucharystyczny Jezus jest pokarmem dla wierzących. Spożywajmy Go w radości i prostocie serca. Niech ono czuje, że przychodzi do niego Bóg żywy i prawdziwy. Niepokalane Serce Maryi jest dla nas wzorem przyjmowania Jezusa z wiarą, czcią i największą miłością.

Maryjo, Niewiasto Eucharystii, przychodź do naszych serc razem z Twoim Synem.

 

TAJEMNICE BOLESNE RÓŻCA ŚWIĘTEGO

1. Pan Jezus w Ogrójcu krwią się poci.

„Drży we mnie moje serce i ogarnia mnie lęk śmiertelny." (Ps 55, 5)

W ogrójcową noc trwogi Jezus poci się krwią. Pragnie, aby byli przy Nim najbliżsi przyjaciele. Niestety oni śpią. Czuwa Maryja. Ona swym Matczynym Sercem jest przy Jezusie od Ogrójca po Kalwarię. Razem z Synem wypowiada słowa: „Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie" (Łk 22, 42).

Niepokalane Serce Maryi, bądź dla nas schronieniem w chwilach bólu i trwogi.

2. Pan Jezus zostaje ubiczowany.

„(...) serce jest we mnie zranione." (Ps 109, 22)

Okrutne bicze rozrywająświęte ciało Jezusa i ranią Jego Serce. To ludzkie grzechy, zwłaszcza nieczyste, spowodowały, że Jezus tak cierpi. Maryja przeżywa w swoim Niepokalanym Sercu każde uderzenie raniące ciało, które jest ciałem z Jej ciała.

Maryjo, Matko Jezusa ubiczowanego, pomóż nam zachować czystość ciał i serc naszych.

3. Pan Jezus zostaje cierniem ukoronowany.

„Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego." (1P 3, 15)

Jezus wyśmiany, wyszydzony przez wrogów czeka na nasz hołd uwielbienia należny Królowi królów i Panu panów. Korona cierniowa wbita na Jego głowę, uczy nas pokory i prawdziwej bojaźni Bożej. Serce Maryi otoczone cierniami napomina nas, abyśmy nigdy nie lekceważyli Jezusa - Króla i Pana.

Niepokalane Serce Maryi, chroń nas od pychy i głupoty niewiary.

4. Pan Jezus niesie krzyż.

„Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych." (Mt 11, 29)

Cichość i pokora cierpiącego Jezusa jest drogowskazem dla wszystkich idących drogą krzyżową na Kalwarię. Mimo ogromnego bólu, upokorzenia, można mieć spokojne serce. Wystarczy oddać się Jezusowi przez Serce Maryi - Niewiasty mężnej, do końca trwającej przy Synu.

Maryjo, nie pozwól nam nigdy zejść ze świętej drogi krzyża.

5. Pan Jezus umiera na krzyżu.

„A we mnie duch mój omdlewa, serce we mnie zamiera." (Ps 143, 4)

Agonia Jezusa ukazuje nam Serce Boga kochające człowieka aż do szaleństwa krzyża. Pod krzyżem stoi Maryja - Matka Jezusa i Matka nasza - jako dar niezgłębionego Bożego Miłosierdzia. Niech krew i woda, które wypłynęły z przebitego Serca Jezusa, będą dla nas źródłem ufności i wytrwania w wierze aż do końca.

Maryjo, Matko z Sercem przebitym mieczem boleści, bądź przy nas w godzinie naszej śmierci.

 

TAJEMNICE CHWALEBNE RÓŻCA ŚWIĘTEGO

1. Pan Jezus powstaje z martwych.

„Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje, a ciało moje będzie spoczywać z ufnością, bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu (...). (Ps 16, 9-10a)

Maryja, jako pierwsza przeżyła radość spotkania ze swoim zmartwychwstałym Synem. Ona nie biegła do grobu razem z niewiastami. Jej wiara w zmartwychwstanie Jezusa była pewna, gdyż Jej Serce było zawsze skore do wierzenia we wszystko, co On powiedział (por. Łk 24, 25).

Niepokalane Serce Maryi, niech w Tobie rozradują się nasze serca nadzieją zmartwychwstania.

2. Pan Jezus wstępuje do Nieba.

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce." (J 14, 1)

Nasz prawdziwy dom jest w domu Ojca. Tam czeka na nas Jezus i Maryja. Z nadzieją i bez lęku czekajmy na chwilę przejścia z ziemi do Nieba. Czyż kochająca Mama nie przytuli nas - swoje dzieci do swego Niepokalanego Serca?

Maryjo, daj nam z tęsknotą oczekiwać spotkania z Bogiem w Niebie.

3. Pan Jezus zsyła nam Ducha Świętego.

„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany." (Rz 5, 5)

Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, razem z Apostołami przeżywa wielki dzień Pięćdziesiątnicy. I nam wyprosi dar Ducha Świętego, jeśli Jej się oddamy. Wtedy miłość

Boża, jak rzeka, rozleje się w naszych sercach i staniemy się uczestnikami nadziei, która zawieść nie może.

Niepokalane Serce Maryi, otwórz nasze serca na miłość Ducha Świętego.

4. Maryja zostaje wzięta do Nieba z duszą i ciałem.

„Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga żywego." (Ps 84, 3)

Serce Maryi przepełnione było tęsknotą za Jezusem. Któż może opisać radość Ich spotkania w Niebie? Dwa kochające Serca zostały złączone na wieki i są drogą, i schronieniem dla wszystkich pielgrzymów wędrujących z ziemi do Nieba.

Maryjo Wniebowzięta, niech nasze serca i ciała radośnie wołają do Boga dającego życie.

5. Maryja zostaje ukoronowana na Królową Nieba i ziemi.

„Twoja ufność w Bogu nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki (...)." (Jt 13, 19-20a)

Niepokalane Serce Maryi godne jest czci i chwały. Jest to Serce Królowej, ale przede wszystkim Serce najlepszej Matki zatroskanej o swoje dzieci. Wywyższona na wieki, nie zapomina o nas. Wstawia się za nami, napomina nas, prowadzi prostą drogą do Najświętszego Serca Jezusa.

Maryjo, Królowo Nieba i ziemi, niech nasze serca nieustannie wielbią Boga za Ciebie.