Katechezy
Katecheza 1 - W Chrystusowej szkole Drukuj
Cel dydaktyczny: Wskazanie na podstawie Pisma św. na podstawowe wartości chrześcijańskie, jakimi są: modlitwa i ofiara.
 • Zapoznanie z fragmentami Pisma św., które dotyczą modlitwy i ofiary;
 • Ukazanie Matki Bożej jako zatroskanej o zbawienie ludzi, poprzez przypomnienie Jej próśb, jakie skierowała w Lourdes i w Fatimie.
 • Ukazanie Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jako „Wyższej Szkoły Chrystusowej".

Cel wychowawczy: Zachęcenie uczestników katechezy, aby stali się prawdziwymi uczniami w Szkole Chrystusowej i odpowiedzieli na prośby Matki Bożej. Propozycja włączenia się do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, która jest konkretną odpowiedzią na wezwanie Niepokalanej do modlitwy i ofiary.

Więcej…
 
Katecheza 2 - Z krzyżem i różańcem w rękach Drukuj
Cel dydaktyczny: zapoznanie się z deklaracją Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej, w której znajduje się „modlitwa - postanowienie", „zgłoszenie" oraz „prośba do rodziców".
 • Analiza tekstu „modlitwy - postanowienia" Dziecięcej Krucjaty, „zgłoszenia" oraz „prośby do rodziców";
 • Zwrócenie uwagi na występujący w tekstach związek z prośbami Matki Bożej, zawartymi szczególnie w wezwaniach z Lourdes i Fatimy;
 • Nawiązanie do poprzednich katechezy, w celu podkreślenia biblijnych podstaw ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Cel wychowawczy: Zachęta do realizacji postanowień, które występują w „modlitwie - postanowieniu" Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i propozycja włączenia się do tego ruchu, aby stać się pomocnikiem i narzędziem Niepokalanej.

Więcej…
 
Katecheza 3 - Wstrzemięźliwość i skromność Drukuj

Cel dydaktyczny: Ukazanie wstrzemięźliwości i skromności jako wartości - cnót koniecznych w życiu chrześcijanina.

 • Wykorzystanie wiedzy zdobytej na poprzedniej katechezie;
 • Zapoznanie z fragmentami Pisma św. mówiącymi o grzechach, wstrzemięźliwości i czystości serca.
 • Zapoznanie z terminami - wstrzemięźliwość i skromność; uzasadnienie konieczności praktykowania ich w życiu chrześcijanina.

Cel wychowawczy: Zachęta do praktykowania wstrzemięźliwości i skromności, szczególnie poprzez uczestnictwo w ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Więcej…
 
Katecheza 4 - Nie lękajcie się! Niepokalana zwycięża! Drukuj

Cel dydaktyczny: ukazanie Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jako ruchu realizującego wezwanie Matki Bożej do naśladowania Pana Jezusa.

 • Pogłębienie wiedzy zdobytej w czasie poprzednich katechez, dotyczącej Matki Bożej zatroskanej o ludzi, wzywającej ich do poprawy, poświęcenia się swemu Niepokalanemu Sercu i do naśladowania Pana Jezusa.
 • Przypomnienie wybranych fragmentów Pisma św., dobieranych do słów - kluczy w czasie katechezy omawiającej deklarację Dziecięcej Krucjaty.
 • Nauka hymnu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Cel wychowawczy: Zachęta do wypełniania próśb Matki Bożej, głównie przez odmawianie różańca i składanie codziennych ofiar oraz poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Zmotywowanie dzieci do realizacji postanowień Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i do włączenia się do tego ruchu, aby we wspólnocie realizować wezwanie Niepokalanej.

Więcej…
 


Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.