Pomoce liturgiczne
POMOCE LITURGICZNE NA 46. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU Drukuj

Cykl niedzielnych czytań „C", cykl powszedni czytań „I"

Niedziela, 10 lutego 2013 r.

- V NIEDZIELA ZWYKŁA (C)

Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa

  • Modlitwa za polskie rodziny, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, dawały świadectwo wiary i trzeźwości.

WPROWADZENIE DO MSZY ŚW.

Dzisiejszą niedzielą, będącą ostatnią niedzielą karnawału, rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku przeżywamy go pod hasłem: „Ojciec - świadek wiary i trzeźwości". Modlimy się dzisiaj w sposób szczególny za polskie rodziny, aby wierne Bogu i nauce Kościoła, dawały świadectwo wiary i trzeźwości. W Roku Wiary, odnawiając i pogłębiając swoją wiarę, musimy zwrócić uwagę, że bez trzeźwości umysłu tego celu się nie osiągnie. Wiara może oświecić tylko trzeźwy umysł.

W pierwszym dniu Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu pragniemy wynagradzać za grzechy pijaństwa w naszych rodzinach i w całym narodzie. Czynimy to poprzez adorację Najświętszego Sakramentu, poprzez inne formy modlitewne i pokutne oraz ofiarowanie Bogu swoich cierpień, a także podejmując decyzję dobrowolnej abstynencji od alkoholu.

Pierwsze czytanie:  Iz 6, 1-2a. 3-8 Powołanie proroka

Psalm responsoryjny:  Ps 138 (137), 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8 (R.: por. 1c)

Drugie czytanie:  dłuższe - 1 Kor 15, 1-11 Świadectwo Pawła o zmartwychwstaniu Chrystusa

lub krótsze  - 1 Kor 15, 3-8. 11

Śpiew przed Ewangelią:  Mt 4, 19

Ewangelia:  Łk 5, 1-11 Zostawili wszystko i poszli za Jezusem

HOMILIA

MODLITWA WIERNYCH

Tylko w Jezusie Chrystusie możemy odkryć głębię własnego ducha, dlatego przez Niego i w Nim prośmy Ojca w niebie:

Boże, Ty jeden jesteś Święty, prosimy Cię za Kościół, wspólnotę ludzi mocnych i słabych, aby czerpiąc z Twojej doskonałości mógł wszystkich prowadzić bezpieczną drogą zbawienia. Ciebie prosimy...

Boże, Ty jesteś najlepszym Ojcem, prosimy Cię za wszystkie rodziny, a zwłaszcza za ojców, mężów i braci, aby swoim świadectwem wiary i trzeźwości pomagali najbliższym trwać przy Chrystusie i Jego Ewangelii. Ciebie prosimy...

Boże, Ty jesteś Panem Zastępów, prosimy Cię za wszystkich, którzy przez grzechy pijaństwa oddalają się od Ciebie i niszczą w sobie Twoje podobieństwo, aby modlitwa i pokuta pomogła im zerwać z nałogiem i na nowo odkryć w sobie godność Twojego dziecka. Ciebie prosimy...

Boże, Ty jesteś Panem Życia, prosimy Cię za wszystkich zatroskanych o trzeźwość swoich najbliższych i całego narodu polskiego, aby umocnieni Twoim Słowem i Twoją łaską z odwagą proroka podejmowali trud apostolstwa trzeźwości. Ciebie prosimy...

Boże, Ty wskrzesiłeś Jezusa z martwych, prosimy Cię za wszystkich, którzy odeszli z tego świata jako ofiary nadużywania alkoholu przez siebie czy przez innych ludzi, aby doznali Twojego miłosierdzia i w Twoich ojcowskich ramionach znaleźli prawdziwy pokój i wieczną radość. Ciebie prosimy...

Boże, Ty wysłuchujesz tych, którzy Cię wzywają, prosimy Cię za naszą wspólnotę eucharystyczną, aby rozpoczynający się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, był dla nas czasem ożywionej troski o tych, którym trudno  trwać w trzeźwości i byśmy modlitwą, własną abstynencją, ofiarą oraz dobrym słowem i czynem zabiegali o ich zbawienie. Ciebie prosimy...

Boże, Ty w Swej dobroci zesłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, aby zbawił nas od naszych grzechów, spraw prosimy, abyśmy cieszyli się wolnością dzieci Bożych i byli świadkami Twojej miłości, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NA ROZESŁANIE

Niech w rozpoczynającym się Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu błogosławieństwo, które przyjmiecie, będzie zachętą do wytrwałej modlitwy, podjęcia ofiary w intencji nawrócenia ludzi trwających w różnych nałogach oraz podjęcia decyzji całkowitej abstynencji od alkoholu.

 

Poniedziałek, 11 lutego 2013 r.

  • Modlitwa za ojców rodzin, aby za przykładem św. Józefa byli oparciem dla swych żon, a dla dzieci wzorem silnej wiary i radosnej trzeźwości.

WPROWADZENIE DO MSZY ŚW.

W drugim dniu Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu modlimy się za ojców rodzin, aby za przykładem św. Józefa byli oparciem dla swych żon, a dla dzieci wzorem silnej wiary i radosnej trzeźwości. Otoczmy troskliwą modlitwą ojców rodzin, aby wytrwali w wierze i w czasie różnych prób odnieśli zwycięstwo nad pokusami, a także aby nie upadali na duchu z powodu różnych codziennych trudności w życiu społecznym i zawodowym.

Na początku Eucharystii przeprośmy Pana za grzechy, abyśmy godnie mogli uczestniczyć w świętych tajemnicach.

Pierwsze czytanie:  Rdz 1, 1-19 Stworzenie świata

Psalm responsoryjny:  Ps 104 (103),1-2a. 5-6. 10 i 12. 24 i 35c (R.: por. 31b)

Śpiew przed Ewangelią:  Mt 4, 23

Ewangelia:  Mk 6, 53-56 Jezus uzdrawia chorych

MODLITWA WIERNYCH

Z ufnością módlmy się do Boga, który jest Najlepszym Ojcem, aby nas wysłuchał:

Módlmy się za Papieża Benedykta XVI, który steruje łodzią Kościoła, by oświecony światłem Ducha Świętego doprowadził liczne narody do poznania Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy...

Módlmy się za ojców rodzin, aby za przykładem św. Józefa byli oparciem dla swych żon, a dla dzieci wzorem silnej wiary i radosnej trzeźwości. Ciebie prosimy...

Módlmy się za osoby, które są na drodze wychodzenia z nałogu, by przy pomocy łaski Bożej szczęśliwie dotarli do brzegu wyzwolenia. Ciebie prosimy...

Módlmy się za rodziny alkoholików, aby zło zostało w nich pokonane i dokonała się trwała przemiana na dobre. Ciebie prosimy...

Módlmy się za tych, którzy dotknąwszy Jezusa odzyskali zdrowie, by wytrwali w dobrych postanowieniach. Ciebie prosimy...

Módlmy się za zmarłych, szczególnie tych, którzy mężnie toczyli bój z mocami ciemności, by razem ze świętymi śpiewali w niebie Hymn Chwały. Ciebie prosimy...

Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, byśmy potrafili w każdym człowieku, szczególnie w tych najbardziej pogardzanych, widzieć ikonę Chrystusa. Ciebie prosimy...

Najlepszy Ojcze, który w swoim miłosierdziu powołujesz do roli ojca w rodzinie wielu mężczyzn. Niech za przykładem św. Józefa będą oparciem dla swych żon, a dla dzieci wzorem silnej wiary i radosnej trzeźwości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NA ROZESŁANIE

Niech błogosławieństwo na koniec tej Mszy św. wzbudzi w was pragnienie wspólnej rodzinnej modlitwy i życia sakramentalnego, aby ojcowie byli silni wiarą i dawali świadectwo trzeźwego życia.

 

Wtorek, 12 lutego 2013 r.

  • Modlitwa za osoby ze świata nauki i kultury, aby ich praca przyczyniała się do uznania doniosłej roli ojca w pełnej i zdrowej moralnie rodzinie.

WPROWADZENIE DO MSZY ŚW.

W kolejnym dniu Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu Kościół w Polsce modli się za osoby ze świata nauki i kultury, aby ich praca przyczyniała się do uznania doniosłej roli ojca w pełnej i zdrowej moralnie rodzinie. Zgromadzeni na liturgii Słowa i Eucharystii przeprośmy Boga za nasze słabości i brak odwagi w dawaniu świadectwa życia w pełnym oddaniu się Bogu.

Pierwsze czytanie:  Rdz 1, 20-2, 4a Stworzenie zwierząt i ludzi

Psalm responsoryjny:  Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2a)

Śpiew przed Ewangelią:  Ps 111, 7b. 8a

Ewangelia:  Mk 7, 1-13 Prawo Boże i tradycje ludzkie

MODLITWA WIERNYCH

Przedstawmy Bogu nasze błagania o umiar dla bawiących się w karnawale, a także o uznanie doniosłej roli ojca w zdrowej i trzeźwej rodzinie.

Módlmy się za święty Kościół Boży, niech jaśnieje światłem wiary i trzeźwości wobec wszystkich narodów. Ciebie prosimy...

Módlmy się za ludzi ze świata nauki i kultury, aby ich praca przyczyniała się do uznania doniosłej roli ojca w zdrowej i trzeźwej moralnie rodzinie. Ciebie prosimy...

Módlmy się za rodziny uwikłane w chorobę alkoholową, aby wiara w Boga i miłość do najbliższych były im pomocą w podjęciu decyzji o leczeniu uzależnienia oraz w trwaniu w trzeźwości. Ciebie prosimy...

Módlmy się za organizatorów zabaw karnawałowych, aby kierowali się nie tylko zyskiem, ale przede wszystkim dobrem moralnym dzieci i młodzieży. Ciebie prosimy...

Módlmy się za dzieci dotknięte chorobą alkoholową ojca czy matki, aby znalazły skuteczną pomoc w najbliższym otoczeniu. Ciebie prosimy...

Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia stawali się świadkami wiary i trzeźwości, przyczyniając się tym samym do otrzeźwienia naszych rodzin i całego narodu. Ciebie prosimy...

Wszechmogący i Miłosierny Ojcze, Tobie powierzamy nas samych, nasze rodziny i naród polski. Daj nam łaskę poznawania dobra w drugim człowieku, zwłaszcza wtedy, gdy jest poraniony czynami wynikającymi z nadużywania alkoholu. Natchnij nas siłą do przyjmowania bliźniego w duchu miłosierdzia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NA ROZESŁANIE

Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w codziennych obowiązkach, abyśmy naszą żywą wiarą i trzeźwym życiem ukazywali piękno, jakie płynie z praktykowania cnót chrześcijańskich.

 

Środa, 13 lutego 2013  r. - Popielec

  • Modlitwa za sprawujących władzę, aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym, przeciwstawiając się niesprawiedliwości społecznej i rozpijaniu rodaków.

NA ROZPOCZĘCIE

We wspólnocie Kościoła Świętego rozpoczynamy dziś czas Wielkiego Postu - czas pokuty i nawrócenia. Przeżywamy także kolejny dzień w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu. W sposób szczególny modlimy się dzisiaj za sprawujących władzę, aby stali na straży modelu rodziny zgodnego z prawem Bożym, przeciwstawiając się niesprawiedliwości społecznej i rozpijaniu rodaków. Módlmy się także za nas samych, abyśmy dobrze rozpoczęli czas nawrócenia i przynieśli błogosławione owoce nawrócenia dla dobra całej wspólnoty wierzących.

Pierwsze czytanie:  Jl 2, 12-18 Rozdzierajcie wasze serca, a nie szaty

Psalm responsoryjny:  Ps 51 (50), 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 3a)

Drugie czytanie:  2 Kor 5, 20-6, 3 Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas upragniony

Śpiew przed Ewangelią:  Jl 2, 13

Ewangelia:  Mt 6, 1-6. 16-18 Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

MODLITWA WIERNYCH

Miłosiernemu Bogu przedstawmy pokorne błagania, aby wspomógł łaską nasze wysiłki przemiany życia i umocnił nas w walce o trzeźwość narodu polskiego.

Módlmy się za Kościół Święty i jego pasterzy, aby u progu Wielkiego Postu ukazywał wiernym wartość pokuty i zachowywania chrześcijańskiej wstrzemięźliwości. Ciebie prosimy...

Módlmy się za sprawujących władzę w naszym kraju, aby ustanawiając i egzekwując prawo strzegli modelu rodziny według Bożego zamysłu i skutecznie przeciwstawiali się wszelkiej niesprawiedliwości społecznej i rozpijaniu narodu polskiego. Ciebie prosimy...

Módlmy się za nasze lokalne władze, aby w każdym podejmowanym działaniu miały na uwadze dobro człowieka i opierając się pokusom łatwej popularności swoją postawą starały się dawać przykład pięknego i trzeźwego życia. Ciebie prosimy...

Módlmy się za rodziny, aby w codziennej wspólnej modlitwie i w niedzielnej Eucharystii szukały mocy do przeciwstawienia się wszelkim manipulacjom możnych tego świata, oferującym fałszywe wizje szczęścia i spełnienia się człowieka. Ciebie prosimy...

Módlmy się za ludzi mediów, aby promując dobro za pośrednictwem środków masowego przekazu, pomagali nam w wyborze życia trzeźwego i odpowiedzialnego. Ciebie prosimy...

Módlmy się za zmarłych, którzy swoją postawą ukazywali model życia bez alkoholu, by ich nagroda w niebie była wielka. Ciebie prosimy...

Módlmy się za nas samych, uczestniczących w Liturgii Środy Popielcowej, abyśmy rozpoczynając Wielki Post, mieli w sobie pragnienie nawrócenia się i szukali siły u Boga do wytrwania w dobrym. Ciebie prosimy...

Boże, który litujesz się nad wszystkimi i chętnie przebaczasz grzechy pokutującym, wysłuchaj nas, bo jesteśmy Twoim stworzeniem, a Tyś naszym Bogiem i Ojcem.

NA ROZESŁANIE

Umocnieni Bożym Słowem, nakarmieni Ciałem i Krwią Chrystusa, ze znakiem popiołu na głowie idźmy wypełniać w swoim życiu wezwanie: „Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Boże".

 

 

Czwartek, 14 lutego 2013 r.

Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy

  • Modlitwa za kapłanów, aby jako duchowi ojcowie, świadczyli swoją postawą o wartości abstynencji wobec powierzonych im wiernych i napotkanych osób.

WPROWADZENIE DO MSZY ŚW.

Dzisiaj w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu przeżywamy Święto świętych Cyryla i Metodego - patronów Europy. Ci dwaj wielcy apostołowie ludów słowiańskich byli rodzonymi braćmi. Urodzili w Salonikach w pierwszej połowie dziewiątego wieku. Znali bardzo dobrze język słowiański. Dla szerzenia Ewangelii i przetłumaczenia tekstów liturgii rzymskiej stworzyli pismo słowiańskie zwane „Głagolicą". Z Dobrą Nowiną dotarli aż na tereny dzisiejszych Czech.

W Tygodniu Modlitw o Trzeźwość módlmy za kapłanów, aby jako duchowi ojcowie, świadczyli swoją postawą o wartości abstynencji wobec powierzonych im wiernych i napotkanych osób.

Pierwsze czytanie:  Dz 13, 46-49 Apostołowie zwracają się do pogan

Psalm responsoryjny:  Ps 117 (116), 1-2 (R.: por. Mk 16, 15)

Śpiew przed Ewangelią:  Łk 4, 18

Ewangelia:  Łk 10, 1-9 Rozesłanie uczniów

MODLITWA WIERNYCH

W duchu wynagrodzenia za grzechy pijaństwa naszego narodu, przedstawmy Bogu nasze prośby:

Módlmy się za biskupów i kapłanów, aby jako duchowi ojcowie, świadczyli swoją postawą o wartości abstynencji wobec powierzonych im wiernych i napotkanych osób. Ciebie prosimy...

Módlmy się za rządzących naszym państwem, aby zatwierdzali ustawy, które pomagałyby obywatelom trwać w trzeźwości. Ciebie prosimy...

Módlmy się za wszystkich abstynentów, aby wytrwale kroczyli wybraną drogą i swoją postawą pociągali innych do stylu życia godnego chrześcijanina. Ciebie prosimy...

Módlmy się za młodzież zrzeszoną w grupach parafialnych, aby pokazywała swoim rówieśnikom możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy bez spożywania alkoholu. Ciebie prosimy...

Módlmy się za ojców rodzin, aby byli świadkami wiary i trzeźwości we własnych rodzinach i środowiskach pracy. Ciebie prosimy...

Módlmy się za nas, otaczających stół eucharystyczny, abyśmy umocnieni Słowem Bożym i Ciałem Chrystusa, trwali w trzeźwości i wspierali modlitwą pragnących powstać z uzależnień. Ciebie prosimy...

Boże, wysłuchaj naszych modlitw, przemień serca osób uzależnionych i daj siłę każdemu człowiekowi do życia w trzeźwości. Amen.

NA ROZESŁANIE

Również i my, tak jak wysłani przez Pana Jezusa uczniowie, mamy iść do obojętnych na sprawy wiary katolickiej i mówić o Królestwie Bożym. A „Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym" (Rz 14,17). Niech te słowa zachęcają nas do dawania świadectwa naszej wiary i trzeźwości.

 

Piątek, 15 lutego 2013 r.

  • Modlitwa za młodzieńców, aby wpatrując się w Oblicze Jezusa, dobrze przygotowali się do roli ojca.

WPROWADZENIE DO MSZY ŚW.

Dzisiaj, w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu, modlimy się za młodzieńców, aby wpatrując się w Oblicze Jezusa, dobrze przygotowali się do roli ojca. Młodzi ludzie potrzebują wsparcia ze strony dorosłych: rodziców, nauczycieli i wychowawców. Na początku tej Eucharystii prośmy Pana, aby nam tu obecnym, jak i wszystkim żyjącym w naszej Ojczyźnie, dał łaskę życia w trzeźwości i aby nikt nie demoralizował dzieci i młodzieży.

Pierwsze czytanie:  Iz 58, 1-9 Post należy łączyć z uczynkami miłości

Psalm responsoryjny: Ps 51 (50), 3-4. 5-6. 18-19 (R.: por. 19b)

Śpiew przed Ewangelią: Am 5, 14

Ewangelia:  Mt 9, 14-15 Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

MODLITWA WIERNYCH

Boże, dobry Ojcze, chcemy odpowiedzieć na Twoje Słowo modlitwą. Prosimy, wysłuchaj naszych próśb, bo ufamy Tobie.

Módlmy się za Kościół Święty, aby w Roku Wiary ludzie odkryli w nim swój dom i spotkali Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy...

Módlmy się za Ojca świętego i wszystkich pasterzy Kościoła, aby pełni mocy Ducha Świętego prowadzili nas do żywej wiary. Ciebie prosimy...

Módlmy się za młodzieńców, aby wpatrywali się w Oblicze Jezusa, znajdowali czas na rozmowę z Nim i w ten sposób dobrze przygotowali się do roli ojca. Ciebie prosimy...

Módlmy się za rządzących, zwłaszcza w naszej Ojczyźnie, aby szukali dobra a nie zła i prowadzili innych do wolności. Ciebie prosimy...

Módlmy się za ludzi zniewolonych, za oszukanych przez propagandę mediów i fałszywe reklamy, aby wszyscy odnaleźli Prawdę, którą jest Jezus Chrystus. Ciebie prosimy...

Za rodziców i wychowawców, aby młodych ludzi wychowywali do prawdy i wolności, i mieli odwagę stawiać im wysokie wymagania. Ciebie prosimy...

Módlmy się za tych, którzy podjęli post od alkoholu w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka i innych wspólnotach, za dzieci z Krucjaty Niepokalanej, aby trwając w dobrych postanowieniach tworzyli nowe obyczaje i piękny styl życia. Ciebie prosimy...

Panie, prosimy naucz nas zrozumieć sens postu i wybrać ten post, który jest odejściem od zła i czynieniem dobra, abyśmy usłyszeli Twój głos w naszych sercach i poszli za Tobą. Ciebie prosimy...

Bądź uwielbiony Panie, który w zaufaniu dajesz nam zadania do wypełnienia. Otwieraj nam oczy i serca i wysłuchaj pragnień, które zanosimy dzisiaj do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NA ROZESŁANIE

Niech Boże błogosławieństwo umacnia was w dawaniu świadectwa wiary i trzeźwości.

 

Sobota, 16 lutego 2013 r.

  • Modlitwa za dzieci, aby naśladując Jezusa były posłuszne rodzicom i w swoim życiu realizowały wstrzemięźliwość i skromność.

WPROWADZENIE DO MSZY ŚW.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przypomina nam, że przyszedł do grzeszników, a więc i do nas. Oświeceni światłem Chrystusa, pozwalającym dostrzec nawet najmniejsze niedoskonałości, wołamy do Zbawiciela: Panie, ratuj nas!

W ostatnim dniu Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, modlimy się szczególnie za dzieci, aby naśladując Jezusa były posłuszne rodzicom i w swoim życiu realizowały wstrzemięźliwość i skromność. Niech dzieci od najmłodszych lat należą do Jezusa i Jego Matki. Niech postępują w świętości.

Pierwsze czytanie: Iz 58, 9b-14 Obietnice dla sprawiedliwych

Psalm responsoryjny:  Ps 86 (85), 1-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 11)

Śpiew przed Ewangelią:  Ez 33, 11

Ewangelia:  Łk 5, 27-32 Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników

MODLITWA WIERNYCH

Z prostotą dziecka i bezgraniczną ufnością zanieśmy prośby do naszego Ojca w niebie.

Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze głosił światu Boże Miłosierdzie. Ciebie prosimy...

Módlmy się o moc Bożej łaski dla ludzi uwikłanych w różne uzależnienia, zwłaszcza alkoholizm, aby powstali z nałogów i zadośćuczynili za swoje grzechy. Ciebie prosimy...

Módlmy się za ojców, aby zawierzając się Matce Najświętszej umacniali wiarę w swoich sercach i byli świadkami Bożej miłości dla swoich rodzin. Ciebie prosimy...

Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby dzięki trzeźwości Polaków, wzrastała w sprawiedliwości i dobrobycie. Ciebie prosimy...

Módlmy się za dzieci i młodzież, aby naśladując Jezusa były posłuszne rodzicom i uczyły się skromnego i wstrzemięźliwego życia. Ciebie prosimy...

Módlmy się za ofiary wypadków drogowych, wywołanych przez pijanych kierowców, aby Dobry Bóg zaradził kalectwu tych, którzy pozostali przy życiu, a zmarłych przyjął do swego Królestwa. Ciebie prosimy...

Módlmy się za nas zebranych na tej Eucharystii, abyśmy przyjmując miłość Jezusa ofiarnie dawali ją bliźnim. Ciebie prosimy...

Boże Ojcze, Ty ze szczególną miłością pochylasz się nad najmniejszymi, spraw prosimy, aby wszystkie dzieci pielęgnując cnotę wstrzemięźliwości i skromności, mogły wzrastać w Twojej łasce, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NA ROZESŁANIE

Niech was ogarnie Boże błogosławieństwo, abyście świadczyli na co dzień o swojej wierze i trzeźwości.

 
VI Niedziela Zwykła „C” 14 lutego 2010 r. Drukuj
Czytania: Jr 17,5; 1 Kor 15, 12-16; Łk 6, 17.20-26

Modlimy się za tych, którzy podjęli decyzję rezygnacji z używania

napojów alkoholowych, kupowania ich i częstowania nimi.

Wprowadzenie do Mszy św.

W pierwszym dniu Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, który przeżywamy

pod hasłem „Abstynencja darem miłości", Chrystus pragnie, abyśmy zatrzymali

się nad Jego błogosławieństwami. Nazywając błogosławionymi cichych,

ubogich, czyniących pokój, prześladowanych dla Jego imienia, Jezus zwraca

naszą uwagę na to, że nie w bogactwach i pomocy ludzkiej jest nasze szczęście,

lecz w oparciu o Boga.

Polecamy dziś Bogu w modlitwie tych, którzy podjęli decyzję rezygnacji

z używania napojów alkoholowych, kupowania ich i częstowania nimi. Prosimy

także o wybaczenie wszystkich win naszych, a zwłaszcza pokładania nadziei w

tym, co ludzkie, zamiast w samym Bogu.

Więcej…
 
Poniedziałek 15 lutego 2010 r. po VI Niedzieli Zwykłej „I” Drukuj

Czytania: Jk 1, 1-11, Mk 8, 11-13

Dzień powszedni

Modlimy się za rodziców, którzy z miłości do swoich dzieci zrezygnowali

z używania napojów alkoholowych, kupowania ich i częstowania nimi.

Wprowadzenie do Mszy św.

„Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który

daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma. Niech

zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym." - słowa św. Jakuba zachęcają nas do

wytrwałej prośby we wszystkich potrzebach.

Prośmy dziś o dar mądrości dla rodziców, aby nie wahali się wymagać od siebie

i swych dzieci całkowitej abstynencji od napojów alkoholowych.

Więcej…
 
Wtorek – 16 lutego 2010 r. Drukuj

Czytania: Jk 1, 11-18; Mk 8, 14-21

Dzień Powszedni

Modlimy się za nauczycieli i wychowawców, którzy z miłości do swoich

uczniów i wychowanków zrezygnowali z używania napojów alkoholowych,

kupowania ich i częstowania nimi.

Wprowadzenie do Mszy św.

Każda Eucharystia jest przeżyciem wielkiego Spotkania: Bóg przychodzi

do człowieka, który może zjednoczyć swoje niedoskonałe życia z Mocą

przemieniającą. Czasem zapominamy, że Eucharystia to nie tylko dziękczynienie,

ale również Dar Miłości i Łaski. Szczególnie dziś - w ramach Tygodnia Modlitw

o Trzeźwość Narodu - chciejmy w wyjątkowy sposób zjednoczyć się w modlitwie

o potrzebne nam dary łaski przemieniającej, która uwolni nas i naszych bliskich

od niewoli grzechu, co łączy się z nałogami, szczególnie z nałogiem pijaństwa.

Powierzmy Bogu dzisiaj nauczycieli i wychowawców.

Więcej…
 
Środa – 17 lutego 2010 r. Drukuj

POPIELEC

Czytania: Jl 2,12-18; 2 Kor 5,20-6,3; Mt 6,1-6. 16-18

Modlimy się za uzależnionych od alkoholu, którzy nie spożywają napojów

alkoholowych, nie kupują ich i nie częstują nimi.

Wprowadzenie do Mszy św.

Popielec to czas ścisłego postu, to czas podejmowania postanowień -

wyrzeczeń, to czas całkowitej abstynencji od alkoholu podjętej z miłości do

Boga. Dzisiaj modlimy się za uzależnionych od alkoholu, którzy nie spożywają

napojów alkoholowych, nie kupują ich i nie częstują nimi.

Stańmy w pokorze przed Panem Bogiem, przyjmijmy garść popiołu na głowę

i podejmijmy dobrowolną abstynencję będącą darem miłości.

Więcej…
 
Czwartek - 18 lutego 2010 r. Czwartek po Popielcu Drukuj
Czytania: Pwt 30, 15-20; Łk 9, 22-25.

Modlimy się za kapłanów, którzy z miłości do ludzi zrezygnowali z używania

napojów alkoholowych, kupowania ich i częstowania nimi.

Wprowadzenie do Mszy św.

Dzisiaj przeżywamy czwartek w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu.

W wychowaniu do trzeźwości oraz w kształtowaniu nowych obyczajów

wielką rolę pełnią biskupi, kapłani oraz świeccy apostołowie trzeźwości.

Kard. Stefan Wyszyński wyznał: „Przez abstynencję duchowieństwa katolickiego

do trzeźwości narodu polskiego". Dlatego dzisiaj prosimy za kapłanów, którzy

z miłości do ludzi zrezygnowali z używania napojów alkoholowych, kupowania

ich i częstowania nimi.

Uznajmy, że jesteśmy grzeszni i prośmy Boga o przebaczenie naszych

grzechów.

Więcej…
 
Piątek – 19 lutego 2010 r. Piątek po Popielcu Drukuj

Czytania: Iz 58, 1-9 Ps. 86; Mt 9, 14-15

Modlimy się za dzieci, aby pośród licznych niebezpieczeństw i pokus

współczesnego świata, wytrwały w całkowitej abstynencji, a przez to wypełniły

przyrzeczenia z I Komunii Świętej.

Wprowadzenie do Mszy św.

Msza św. jest ofiarą Pana Jezusa za nas zgromadzonych przy ołtarzu, a także

ofiarą za cały świat. Jest to dar miłości Tego, który „do końca nas umiłował"

(por. J 13, 1). W kolejnym dniu tygodnia modlitw o trzeźwość ogarniamy

modlitwami dzieci, aby wytrwały w abstynencji od alkoholu i mogły się rozwijać

zgodnie z zamysłem Boga.

Więcej…
 
Sobota 20 lutego 2010 r. Sobota po Popielcu Drukuj

Czytania: Iz 58, 9b-14; Ps. 86; Łk  5, 27-32

Modlimy się za młodzież, która w czasach coraz powszechniejszej akceptacji

zła i presji na spożywanie alkoholu, zachowuje abstynencję, dając tym samym

wspaniałe świadectwo swoim rówieśnikom.

Wprowadzenie do Mszy św.

Dziś kończy się tydzień modlitw o trzeźwość. Z racji soboty, w sposób

szczególny zwracamy się do Maryi, która jest Matką Boga i ludzi. Jej

macierzyńskie Serce płonie wielką miłością do ludzkości, którą Jezus Chrystus

odkupił przez mękę i śmierć. Tak jak była zatroskana o życie Pana Jezusa, tak

zatroskana jest o życie każdego człowieka, aby mogło się ono rozwijać i osiągnąć

chwałę w niebie. Dlatego Sercu Niepokalanej powierzamy troskę o trzeźwość,

aby całe społeczeństwo zmierzało drogą ku wolności dzieci Bożych.

Na początku Mszy św. przeprośmy Boga za grzechy, którymi zasmucamy

Serce Zbawiciela i za wszelkie zaniedbania w krzewieniu trzeźwości.

Więcej…