Czym jest Dziecięca Krucjata Niepokalanej Drukuj

o. Oskar Puszkiewicz OFMDziecięcą Krucjatę Niepokalanej można ogólnie określić jako ruch maryjny o charakterze modlitewnym, wynagradzającym i abstynenckim. Opiera się na ewangelicznych wartościach, którymi są: modlitwa i ofiara. Właśnie te wartości Niepokalana, jako Matka Kościoła, przypomniała w swoich orędziach w wielu miejscach świata.

W Dziecięcej Krucjacie obowiązek codziennej modlitwy spełniany jest głównie przez modlitwę różańcową, a codzienna ofiara, która jest formą pokuty, podejmowana jest w intencji nawrócenia grzeszników. Matka Boża, szczególnie w orędziu fatimskim, prosiła chrześcijan o codzienne odmawianie różańca świętego i składanie ofiar za grzeszników. Dzieci w Krucjacie zobowiązują się także do wstrzemięźliwości i skromności. Te dwie wartości są konkretną formą realizacji ofiary.

Wstrzemięźliwość w Dziecięcej Krucjacie oznacza powstrzymanie się od używania alkoholu, papierosów i innych środków oraz od takiego stylu życia, które niszczy zdrowie fizyczne, sychiczne i duchowe. Według nauki Kościoła Świętego, wszystkie dzieci i cała młodzież są zobowiązani do całkowitej abstynencji aż do osiągnięcia wieku dojrzałego.

Skromność jest szerszym pojęciem czystości. Dotyczy ona postawy chrześcijanina, który całym sercem, duszą i ciałem powinien należeć do Boga. Mówiąc o sercu, mamy na myśli centrum i istotę życia duchowego. Według Pisma św., to czystość serca jest warunkiem pełnej przynależności do Boga, który pragnie wypełniać ludzkie serca swoją miłością. Pan Jezus powiedział, że „z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym" (Mk 7, 49).

Istotą przynależności do Krucjaty jest więc realizacja w codziennym życiu programu opartego na czterech podstawowych wartościach: MODLITWA RÓŻAŃCOWA, OFIARA, WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ I SKROMNOŚĆ.

Zobowiązania, które dzieci podejmują w Krucjacie, mają na celu uchronienie ich od uzależnienia od alkoholu, nikotyny i innych szkodliwych środków oraz od zepsucia moralnego (wulgarne słownictwo, grzeszna moda, niemoralne gry, filmy i programy telewizyjne, styl bycia niegodny chrześcijanina, itp.).Ruch spełnia funkcję profilaktyczną względem zjawisk patologii życia społecznego.

Celem Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jest również włączenie dzieci do apostolstwa, do którego zobowiązani są wszyscy ochrzczeni.

Program Krucjaty jest aktualny na każde czasy i powinien przeniknąć wszystkie parafialne wspólnoty i zjednoczyć je na polu działalności abstynenckiej i maryjnej, a także zachęcić dzieci, które nie są zrzeszone, do pracy apostolskiej, zapewniając im odpowiednią formację.

Metody pracy w Krucjacie zakładają włączenie do współpracy rodziców, aby odpowiedzialnie pomagali swoim dzieciom w spełnianiu podjętych zobowiązań.

Każdy ochrzczony człowiek, od momentu używania rozumu, musi nieustannie podejmować wysiłek, aby nie popełniać grzechów ciężkich. Troska chrześcijanina powinna być skierowana na zachowanie czystości serca, aby mógł nastąpić wzrost w łasce Bożej do pełni człowieczeństwa, na wzór Jezusa Chrystusa. W tym pomaga Dziecięca Krucjata Niepokalanej, do której może należeć każde ochrzczone dziecko, które zaczęło używać rozumu. Dzieci przed przyjęciem Pierwszej Komunii świętej realizują swoje zobowiązania z pomocą rodziców lub opiekunów.

Samodzielną decyzję realizowania programu Krucjaty może podjąć dziecko, które przygotowuje się do Pierwszej Komunii Świętej i zadeklarowało chęć włączenia się do ruchu. Wstępowanie do Krucjaty odbywa się przez ceremoniał nałożenia Cudownego Medalika. Od tego momentu wypełnia się zobowiązania czterech wartości krucjatowych i rozpoczyna pięciomiesięczny okres kandydacki. Duszpasterze informują rodziców o decyzji ich dziecka i proszą o służenie pomocą, aby wytrwało ono w podjętej decyzji. W okresie kandydatury praktykuje się nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca, według zasad podanych przez Niepokalaną siostrze Łucji, będącej świadkiem objawień fatimskich. Po ich odprawieniu, w parafii może nastąpić uroczyste włączenie do szeregów Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. W ciągu roku szkolnego w parafiach powinna mieć miejsce formacja w grupach. Raz w roku odbywa się uroczyste odnowienie postanowienia. Może temu towarzyszyć wręczenie oznak.

W latach 1957 - 1960, kiedy to Dziecięca Krucjata Niepokalanej, Królowej Polski istniała w ramach Krucjaty Wstrzemięźliwości, przewidywało się zachęcanie dzieci do włączania się do tego ruchu przez przeprowadzenie katechez przed Pierwszą Komunią św., w ramach zwykłej katechezy. Obecnie w tej kwestii nic się nie zmieniło. Tematami katechez są między innymi cztery wartości chrześcijańskie: modlitwa, ofiara, wstrzemięźliwość i skromność oraz poświęcenie się (oddanie) Niepokalanej. Katechezy głoszone są całej grupie - klasie. Dla jednych jest to przygotowanie do obowiązkowych postanowień (przyrzeczeń) abstynenckich, dla drugich jest to pomoc w podjęciu decyzji przynależenia do Krucjaty.

Jeśli w parafii dzieci tworzą tylko Dziecięcą Krucjatę, wtedy praca formacyjna odbywa się poprzez cotygodniowe spotkania. Jeżeli dzieci realizują program Krucjaty w ramach jakiegoś innego ruchu, wówczas raz w miesiącu należy zorganizować spotkanie krucjatowe, którego stałym punktem powinna być modlitwa różańcowa i konferencja przypominająca postanowienia. Spotkania prowadzą parafialni opiekunowie danych grup, na podstawie materiałów Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej. Gdy w parafii istnieje tylko Dziecięca Krucjata, wówczas spotkania cotygodniowe mogą prowadzić opiekunowie, którzy przeszli szkolenia organizowane dla animatorów Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej.

Dzieciom wskazuje się konkretne sposoby pracy nad sobą, metody apostolstwa w środowisku rodzinnym, rówieśniczym, podaje się też wzory do naśladowania, zwracając szczególną uwagę na przykład Dzieci Fatimskich.

Ważną rolę w wypełnianiu postanowień krucjatowych przez dzieci spełniają osoby dorosłe. Mogą one włączyć się w to dzieło poprzez realizację tych samych postanowień, które wypełniają dzieci.

W Krucjacie proponuje się metody pracy nad sobą, które pomagają w wypełnieniu codziennych zobowiązań, przez prowadzenie tak zwanej Karty Miłości lub tzw. Wieńca z Róż.

Rolę formacyjną spełnia również miesięcznik „Promyk Jutrzenki", który powstał właśnie w tym celu. Od 1992 roku szerzy wśród dzieci ideę Krucjaty Niepokalanej, zachęcając do realizacji podstawowych wartości chrześcijańskich i ukazując macierzyńską miłość Niepokalanego Serca Maryi. Dla najmłodszych dzieci wydawany jest w tym samym celu „Promyczek Jutrzenki".

Dziecięca Krucjata Niepokalanej dąży do tego, aby cały świat należał do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Wówczas nastąpi zapowiedziany przez Niepokalaną triumf Jej Serca, czyli nastąpi królowanie Jezusa w sercach ludzi, między którymi panować będą relacje oparte na prawie Bożym.

o. Oskar Puszkiewicz OFM

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.