Regulamin Wyróżnienia Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości Drukuj

Regulamin Wyróżnienia

Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski

ds. Apostolstwa Trzeźwości

I.                   POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.     Wyróżnienie Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości  „Trzeźwymi bądźcie" ustanowione jest w celu docenienia i propagowania aktywnej działalności podejmowanej w trosce o trzeźwość polskiego społeczeństwa.

2.     Wyróżnienie przyznawane jest osobom, ruchom, organizacjom i instytucjom, których działalność skupia się na szerzeniu ewangelicznej cnoty trzeźwości.

3.     Przewiduje się dwie formy Wyróżnienia:

a)     Statuetka św. Jana Chrzciciela - Statuetka Wolności,

b)    List Gratulacyjny i okolicznościowy medal

 

II.                KAPITUŁA  WYRÓŻNIENIA

§2

1.       Organem wyłaniającym laureata Wyróżnienia jest Kapituła, którą tworzą członkowie Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości

2.       Pracom Kapituły przewodniczy Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości, który ma decydujący głos w przyznawaniu Wyróżnienia.

3.       Kapituła podejmuje decyzje podczas zebrań w formie uchwał zwykłą większością głosów.

4.       Sekretarzem Kapituły jest Sekretarz Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości .

 

5.       Do obowiązków Sekretarza należą:

a)       uruchomienie procedury przyjmowania wniosków;

b)      gromadzenie nadsyłanych wniosków;

c)      przygotowywanie i rozsyłanie formularzy   dotyczących         przyznawania Wyróżnienia;

d)      prowadzenie rejestru wyróżnionych oraz numeracji wyróżnień;

e)       przygotowywanie i przechowywanie wyróżnień.

 

III.             ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATUR

§3

1.     Wszystkie kandydatury zgłaszane są Kapitule przez Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości za aprobatą Biskupa Diecezjalnego miejsca zamieszkania kandydata lub siedziby instytucji czy organizacji.

2.     Do zgłaszania kandydatur Diecezjalnym Duszpasterzom Trzeźwości upoważnione są następujące podmioty:

a)         parafie;

b)        duszpasterze;

c)         ruchy i organizacje katolickie;

d)        organizacje działające na rzecz trzeźwości;

e)         zakonni Duszpasterze Trzeźwości;

f)         członkowie Zespołu.

3.     Zgłoszenia kandydatur Kapitule należy przesyłać na odpowiednim formularzu (załącznik do regulaminu) na adres:

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości

Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

z dopiskiem: «Wyróżnienie „Trzeźwymi bądźcie"».

4.     Zgłoszenia powinny być przesłane w nieprzekraczalnym terminie, który każdorazowo ustala Kapituła Wyróżnienia.

5.     Zgłaszający jest zobowiązany do powiadomienia Kapituły o ewentualnej odmowie uczestnictwa w konkursie przez zgłoszonego.

 

IV.            TRYB PRZYZNAWANIA  WYRÓŻNIENIA

§4

1. I etap:

a)       Diecezjalni Duszpasterze Trzeźwości zbierają zgłoszenia kandydatur z terenu swojej działalności duszpasterskiej.

b)      Każdy z nich jest zobowiązany do weryfikacji przyjmowanych kandydatur pod względem merytorycznym.

c)      Sprawdzone i wiarygodne zgłoszenia przesyłane są do Kapituły  Wyróżnienia.

2. II etap:

a) Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Wyróżnienia  wybiera laureata.

b) Laureaci zostają powiadomieni o przyznanym Wyróżnieniu.

 

V.               UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA WYRÓŻNIENIA

§5

1.       Wyróżnienie jest zasadniczo przyznawane i wręczane corocznie na Jasnej Górze podczas Krajowej Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości.

2.       Sekretarz Kapituły powiadamia Biskupa Diecezjalnego właściwego ze względu na zamieszkanie laureata lub siedzibę ruchu czy organizacji.

3.       Termin i miejsce wręczenia Wyróżnienia podawane są do publicznej wiadomości  co najmniej na miesiąc przed uroczystością.

4. Do udziału w uroczystości w sposób szczególny zapraszani są:

a)     Laureat Nagrody,

b)    Biskupi,

c)     Członkowie Kapituły,

d)    Laureaci poprzednich edycji,

e)     Lokalne i ogólnopolskie media,

f)      Ruchy i organizacje trzeźwościowe,

5.       Za przygotowanie uroczystości wręczenia Wyróżnienia pod względem organizacyjnym i finansowym odpowiada Sekretarz Kapituły.

6.       Środki na ufundowanie wyróżnienia Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości pozyskuje we własnym zakresie.

 

VI.            PRAWA ORGANIZATORA

§6

1.       Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Wyróżnieniem, w szczególności takich jak logo i nazwa Wyróżnienia jest  Konferencja Episkopatu Polski.

2.       Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszelkich materiałów pozyskanych podczas wyłaniania i wręczania Wyróżnienia do promocji cnoty trzeźwości w społeczeństwie polskim.

3.       Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmienione przez Przewodniczącego Kapituły po konsultacji z członkami.

 

Warszawa, dnia 9 marca 2009 r.

 

Załącznik nr 1. - Karta Zgłoszeniowa

Imię i nazwisko kandydata

(Nazwa ruchu lub organizacji)

..................................................................

Dane kontaktowe kandydata

(Dane ruchu lub organizacji)

...................................................................

...................................................................

Imię i nazwisko  zgłaszającego Diec.Duszpasterza trzeźwości.

..................................................................

Diecezja

...................................................................

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej

..................................................................

..................................................................

Krótka charakterystyka działalności trzeźwościowej kandydata, ruchu lub organizacji (formy i zakres działalności, historia posługi, kto jest beneficjentem działalności, z kim podejmowano współpracę, cechy wyróżniające etc.)

 

...................................................................

...................................................................

..................................................................

...................................................................

...................................................................

..................................................................

...................................................................

...................................................................

Szczególne osiągnięcia oraz dotychczasowe nagrody i wyróżnienia otrzymane przez kandydata, ruch lub organizację

..................................................................

...................................................................

...................................................................

Akceptacja Biskupa Diecezjalnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania  kandydata lub siedzibę ruchu czy organizacji

..................................................................

...................................................................

..........................................                                           ...........................................

(miejsce i data wypełnienia karty)                                                   (podpis osoby zgłaszającej)