Podziękowanie podczas Narodowej Modlitwy o Trzeźwość Miejsce Piastowe, 27 lipca 2009 r. Drukuj

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Podziękowanie podczas Narodowej Modlitwy o Trzeźwość

Miejsce Piastowe, 27 lipca 2009 r.

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Metropolito Przemyski!

Zacni i Drodzy Bracia Biskupi!

Czcigodni Kapłani i Ojcowie !

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Ze wzruszeniem i wdzięcznością przeżywam nasze spotkanie w sercu Ziemi Krośnieńskiej.  Tradycyjnie jest ona gościnnym domem dla wszystkich pielgrzymów uczestniczących w Narodowej Modlitwie o Trzeźwość. W tym pięknym miejscu, które jest żywym znakiem pamięci o wspaniałych dziełach bł. Ks. Bronisława Markiewicza, splatają się słowa pokornej modlitwy tysięcy pielgrzymów. Nasze prośby zanosimy przed oblicze Boga, zachowując w sercu pewność, ze bez Jego pomocy wszelkie ludzkie działanie byłoby jedynie wznoszeniem domu na piasku.

Modlitwa niesiona ku Bogu łączy się z wielkim wołaniem o trzeźwość płynącym do wszystkich sióstr i braci z naszej Ojczyzny. Wymowa tego donośnego wołania w sposób szczególny wiąże się z apelem Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, kierowanym do wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli.

My, którzy gromadzimy się w Miejscu Piastowym, bądź łączymy za pośrednictwem radia Maryja  i telewizji Trwam, doskonale rozumiemy prawdę o tym, że troska o trzeźwość jest troską o życie. Pragniemy, by za sprawą Ducha Świętego te słowa przyjęła z ufnością jak największa liczba naszych rodaków. Pragniemy, aby wszyscy zrozumieli, jak wielka jest rola trzeźwości w życiu każdego człowieka.

Trudno byłoby teraz wypowiedzieć wszystkie argumenty zawarte w naszym apelu. Wystarczy jednak tylko krótkie przywołanie jego treści, aby zrozumieć wagę spraw, o które się troszczymy. Przede wszystkim trzeźwość jest niezbędnym warunkiem rozwoju i umacniania życia duchowego i psychicznego oraz ochrony fizycznego wymiaru ludzkiej egzystencji. Bez trzeźwości nie można budować życia rodzinnego opartego na wierze, miłości, odpowiedzialności i szacunku. Trzeźwość jest także warunkiem rozwoju życia narodowego i społecznego. Trudno wymienić wszystkie straty, które jej brak przyniósł w historii Polski i przynosi dzisiaj w trudnych czasach recesji gospodarczej.

Wszystkie te zagadnienia rozwija i pogłębia nasz tegoroczny apel. Najpokorniej proszę o przyjcie tego tekstu z otwartością. Proszę o to, byśmy rozpowszechniali jego treść w naszych rodzinach i lokalnych społecznościach. Niech jak najwięcej osób ma możliwość spotkania się z treściami, które powinien znać każdy odpowiedzialny chrześcijanin oraz każdy, kto jest zatroskany o przyszłość naszej ojczyzny.

Niech nasza otwarta i pełna odpowiedzialności postawa będzie wymownym znakiem sprzeciwu wobec tych, którzy z rożnych powodów ośmieszają działania prowadzące do rozpowszechniania i umocnienia trzeźwości w narodzie polskim. Niech kpina współczesnych faryzeuszy i fałszywych proroków nie zniechęca nas do osobistego zaangażowania w duszpasterstwo i apostolstwo trzeźwości.

 

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Spotkanie w Miejscu Piastowym to wielka mobilizacja do dalszego podejmowania zadań, które nakłada na nas odpowiedzialność za bliźniego zawarta w przykazaniu miłości. Ale to jednocześnie doskonała okazja do podziękowania tym wszystkim, którzy poświęcili tak wiele czasu, pracy, talentów i osobistego zaangażowania w obronie trzeźwości.

W pierwszym rzędzie dziękuję naszemu gospodarzowi, Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi, Metropolicie Przemyskiemu i Przewodniczącemu KEP, dzięki któremu powstało Sanktuarium bł. ks. Bronisława Markiewicza i który swoim troskliwym pasterskim okiem dogląda, aby to miejsce kultu i posługi duszpasterskiej nieustannie się rozwijało. Na  ręce Księdza Arcybiskupa, Przewodniczącego KEP, składam najserdeczniejsze podziękowania  wszystkim biskupom, którzy opieką otaczają dzieła trzeźwościowe w swoich diecezjach.

Słowa szacunku i serdecznej wdzięczności kieruje ku Księdzu Biskupowi Antoniemu Dydyczowi, obecnemu pośród nas przyjacielowi i mentorowi apostolstwa trzeźwości w Polsce. Mam nadzieje, iż Ksiądz Biskup ze spokojem obserwuje  kontynuację tego wielkiego dzieła, które przez wiele lat prowadził.

Z głębi serca dziękuję kapłanom z całej Polski, którzy w swojej codziennej posłudze duszpasterskiej podejmują troskę o trzeźwość. Trudno oddać słowami niezwykłą wartość tej codziennej gorliwej pracy we wszystkich polskich diecezjach.

Najserdeczniejsze podziękowania kieruję do Zgromadzenia Ojców Michalitów, którzy są serdecznymi gospodarzami i niezawodnymi współorganizatorami Narodowej Modlitwy o Trzeźwość, dając w ten sposób świadectwo wierności ideałom, które pozostawił bł. Ks. Bronisław Markiewicz.

Nasze spotkanie jest także doskonałą okazją do podziękowania panu  Kazimierzowi Jaworskiemu, godnemu reprezentantowi tej ziemi w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Panu Senatorowi najserdeczniej dziękuję za gorliwe zaangażowanie w troskę o trzeźwość, która wyraża się w dbałości o prawo stanowione przez parlament RP, a także osobiste zaangażowanie w wiele dzieł promujących i umacniających ideę trzeźwości. Dziękuję wszystkim zgromadzonym tu posłom i senatorom.

Z wdzięcznością zwracam się również ku przedstawicielom mediów, które dzisiaj są obecne pośród nas i dzięki którym nasz glos jest słyszany w całej Polsce. Dziękuję przede wszystkim Ojcom Redemptorystom, dziękuję Radiu Maryja i TV Trwam. W czasach, w których masowe media stają się jedynie wielkimi platformami komercyjnymi pozbawionymi troski o najwyższe wartości, postawa mediów zaangażowanych w dobro narodu i społeczeństwa zasługuje na najwyższy szacunek.

 

Drodzy Pielgrzymi w Miejscu Piastowym!

Siostry i Bracia z całej Polski i poza jej granicami!

Najgoręcej dziękuję Wam wszystkim za wielką odpowiedzialność, której dowodem jest Wasza troska o trzeźwość. Polska potrzebuje waszego szlachetnego świadectwa. Polska potrzebuje waszej odpowiedzialnej miłości do drugiego człowieka i zaangażowania w ochronę dobra wspólnego.

Proszę Boga w Trójcy Jedynego, aby wasz przykład pobudzał serca innych i pozwalał im włączać się w troskę o trzeźwość. Oby jak najwięcej synów i córek naszej ojczyzny odpowiedziało na sierpniowy apel o abstynencję. Oby te pojedyncze, pozornie skromne, ale jakże cenne dary abstynencji stały się cegiełkami trwale umacniającymi fundament naszego życia narodowego i społecznego.

Tak jak przed rokiem w tym miejscu, z najgłębszą ufnością ponawiam apel o to, byśmy szerzyli w całej Polsce postawę, którą można nazwać ¨wyobraźnią trzeźwości.¨ Ona jest niezbędna, jeśli chcemy być prawdziwymi sługami i stróżami życia, będącego najcenniejszym darem Boga, który jest miłością.

 

Drodzy młodzi Przyjaciele!

Zwracam się również do was. Trzeźwość, więcej abstynencja wymaga odwagi i miłości. Za tę troskę i miłość wam dziękuje, o tę troskę i miłość z całego serca was proszę.

Amen

 

Sympozjum w Toruniu

Sympozjum: „Ku trzeźwości Narodu! - Narodowy Kongres Trzeźwości”

odbędzie się w dniu 8 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3 (Hotel Akademicki)

 

9.00 – Msza św. w w Świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Modlitwa o dobre owoce Kongresu. 

10.00 –  Powitanie

10.10 – Słowo wprowadzające – Bp Tadeusz Bronakowski

10.20 -10.45 – Narodowy Program Trzeźwości –  p. prof. dr Krzysztof Wojcieszek

10.45– 11.10 – Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła. - ks.dr Marek Dziewiecki

11.10 – 1130 – Ku trzeźwości Narodu.  Odpowiedzialność  państwa i samorządu. – Z–ca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Katarzyna Łukowska

Czytaj więcej...

Kongres

Logotyp_OK

Cel Kongresu

Ograniczenie spożycia alkoholu – promocja trzeźwości i abstynencji.

Dlaczego Kongres jest potrzebny?

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków. Konieczna jest więc gorliwa modlitwa całego Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej, zmiana postaw rządzących i samorządowców. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, całkowitego zakazu jego promocji i reklamy, ograniczenia ekonomicznej dostępności. Kongres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla rozwoju Narodu działań.

Czytaj więcej...

 

oklad_Vademecum2017_small

Vademecum Apostoła Trzeźwości

Ze wstępu:

Przekazując w ręce Czytelników kolejną edycję Vademecum, uprzejmie proszę i zachęcam do włączenia się w tę inicjatywę oraz życzliwe wsparcie działań kongresowych. Niech nas mobilizują słowa papieża Franciszka: „...nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować", aby wygodnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi; przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad".

Proszę wszystkich, aby w tym dziele pozostawiania po sobie wartościowego śladu życia, było także miejsce na troskę o trzeźwość naszych sióstr i braci, trzeźwość całej naszej Ojczyzny.