List Przewodniczącego Zespołu Apostolstwa Trzeźwości KEP do Uczestników 28. Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę (20 – 21 czerwca 2009 r.) Drukuj

Czcigodni Bracia Kapłani!

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Z serca Diecezji Łomżyńskiej przeżywającej jubileusz tysiąclecia  męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu, przesyłam wszystkim Kapłanom i Pielgrzymom zgromadzonym na Jasnej Górze najserdeczniejsze pozdrowienia. W tych dniach Biskupi z całej Polski klękają z ufnością u stóp Matki Bożej Pięknej Miłości w Łomżyńskiej Katedrze, dziękując za tysiąc lat chrześcijaństwa na Ziemi Łomżyńskiej. Wraz z wiernymi pochylamy się nad bezcennym dziedzictwem naszego patrona, który mobilizuje nas do podejmowania nowych wyzwań we współczesnym świecie.

Włączając się w radosny akt dziękczynienia Kościoła Łomżyńskiego, nie zapominam o Was, którzy przeżywacie 28. Pielgrzymkę Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę. W sercu witam i pozdrawiam każdego z osobna, dziękując za wspaniałe świadectwo wiary oraz troski o trzeźwość narodu polskiego. Pod troskliwym okiem naszej Jasnogórskiej Matki i Królowej rozważacie szczegółowe hasła nawiązujące do motta pracy Apostolstwa Trzeźwości w tym roku duszpasterskim. Wierzę, iż to właśnie Wy w sposób szczególny rozumiecie i świadczycie o tym, że „Troska o trzeźwość jest troską o życie."

W waszych refleksjach pochylacie się nad rodzinami. Czyż można znaleźć lepsze miejsce do takich rozważań, niż Jasnogórskie Sanktuarium? Maryja przyjęła wolę Boga i ofiarowała światu Zbawiciela. Jej święte macierzyństwo, naznaczone trudami i cierpieniem, w pełni objawia nam wartość życia, które jest bezcennym darem Boga. W niezwykłej Maryjnej szkole najlepiej uczyć się miłości do życia we wszystkich jego wymiarach i w całej jego bogatej różnorodności. Proszę, byście przez modlitwę, uczestnictwo w sakramentach i wspólne rozważania, otwierali się na naukę, którą Duch Święty wlewa w Wasze serca za pośrednictwem Matki Chrystusa i naszej Jasnogórskiej Pani. Maryja przypomina nam, że podstawowym zadaniem każdej rodziny oraz źródłem jej godności jest służba życiu. Dlatego Ojciec Święty Jan Paweł II w Liście do Rodzin napisał, że Kościół, idąc za Chrystusem, uważa służbę rodzinie za jedno ze swych najistotniejszych zadań. Rodzina jest zatem drogą Kościoła. (por. Gratissimam Sane, 2)

Na tle wielkiego powołania rodziny szczególnie boleśnie odczuwamy wszystkie zagrożenia dla współczesnych rodzin. O nich mówi list Episkopatu Polski na niedzielę Świętej Rodziny 2008 r. Wracajmy często do tych ważnych słów, czerpiąc z nich inspirację do codziennej pracy.

 

Umiłowani!

Dzisiaj pochylmy się nad zadaniami Apostolstwa Trzeźwości w tej dziedzinie. Wiemy bowiem doskonale, iż nadużywanie alkoholu oraz uzależnienia są przyczyną tak wielu rodzinnych dramatów. Naszą gorącą modlitwą i pamięcią w sposób szczególny otaczamy rodziny cierpiące i rozbite, rodziny naznaczone dramatem alkoholizmu lub nim zagrożone. Do nich kierujemy nasze braterskie zapewnienie o modlitwie i gotowości do niesienia pomocy. Niech nasza pomoc przyjmuje konkretne formy. Nie lękajmy się działać w sposób zdecydowany. Chrystus powierza nam życie bliźniego jako bezcenny dar, o który mamy się troszczyć, wypełniając przykazanie miłości. Nigdy o tym nie zapominajmy!

Oprócz praca nad rozwiązywaniem istniejących problemów potrzeba nam także wytrwałej pracy profilaktycznej. Dlatego też kieruję swoje myśli ku wszystkim kobietom, które są w stanie błogosławionym. Przypominam, że nawet najmniejsza ilość alkoholu zagraża życiu i zdrowiu dzieci, które wzrastają pod waszymi sercami. Budujcie więc swoją miłość i odpowiedzialność macierzyńską na całkowitej abstynencji w stanie błogosławionym i podczas karmienia. Ojcowie dzieci oraz dziadkowie i dalsze rodziny, a także wszyscy znajomi niech czuwają i wspierają matki w tym ważnym zadaniu.

Wiemy również, jak bardzo potrzebujemy świadectwa abstynencji i trzeźwości w naszych rodzinach. Do dawania takiego świadectwa w sposób szczególny zachęcam matki i ojców. Niech Wasze dzieci będą dumne z rodziców, którzy odrzucają społeczny konformizm i stają się jaśniejącymi przykładami. Niech w Waszych rodzinach panują wyraziste i nienaruszalne zasady wychowawcze, które są jedną z najlepszych dróg do trzeźwości młodego pokolenia.

Ludziom młodym przypominam, że trzeźwość jest nie tylko warunkiem bezpiecznego i szczęśliwego wzrastania, ale równocześnie wielkim dowodem na to, że potraficie w sposób odpowiedzialny korzystać z daru wolności. W gimnazjum, liceum, czy na studiach bądźcie więc, Młodzi Przyjaciele, apostołami trzeźwości dla swoich młodszych sióstr, braci czy kolegów. Nie pozwólcie, by alkohol stał się przyczyną zniewolenia i przegrania życia, które otwiera się przed wami w całym swoim pięknie.

Pamiętajmy również, że trzeźwość pomaga nam unikać grzechu i zła, a przez to troszczyć się o nasze życie duchowe. Jest także warunkiem troski o zdrowie i życie fizyczne od pierwszych chwil jego istnienia. Trzeźwość umacnia i jednoczy nasze rodziny, a także przyczynia się do nieustannego rozwoju naszego społeczeństwa i utrwalenia bezpieczeństwa naszego narodu. Niewątpliwie więc troska o trzeźwość jest w swojej głębokiej istocie troską o życie. Bądźmy świadkami tej prawdy we współczesnej Polsce.

 

Siostry i Bracia w Chrystusie!

Jeszcze raz najserdeczniej dziękuję za Wasze zaangażowanie w Apostolstwo Trzeźwości. Pełen ufności włączam się modlitewnie w radosne spotkanie na Jasnej Górze, które pozwala Wam na nowo rozbudzić w sercu pragnienie służby życiu poprzez świadectwo abstynencji i troskę o trzeźwość. Doceniając znaczenie tradycyjnej Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości, słowa wdzięczności i szacunku kieruję do wszystkich, którzy na różnorodny sposób włączyli się w jej organizację i przygotowanie. Swoją wdzięczność składam na ręce Księdza Prałata Henryka Korży i Księdza Kanonika Zbigniewa Kanieckiego, którzy od lat są dla nas wszystkich wspaniałym przykładem poświęcenia tej szlachetnej pracy. Trudno byłoby wymienić wszystkich, którzy w naszej ojczyźnie podejmują troskę o trzeźwość, a przez to służą godności życia. Tak piękna, wartościowa i godna naśladowania jest Wasza postawa! Oby jak najwięcej ludzi otwierało swoje serca na to świadectwo i włączało się w dzieło przemiany naszej ojczyzny.

Przywołując słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, jeszcze raz zwracam się z ufnością ku Matce Bożej, która jest dla nas znakiem „pewnej nadziei i pociechy". Do niej zanoszę modlitwę w naszych intencjach:

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących,

Tobie zawierzamy sprawę życia: (...)

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna

potrafili otwarcie i z miłością

głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

(...) aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,

cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy,

który miłuje życie." (por. Evangelium Vitae, 105)

 

 

 

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu Apostolstwa Trzeźwości

Przy Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Łomża, dnia 18 czerwca 2009 r.